This page contains a Flash digital edition of a book.
SCHAAL SLIB EN KLEI TOEGEPAST VOOR DE VORMING VAN EILANDEN


het idee concreet gemaakt met hulp van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. We hadden toen een startkapitaal van 15 miljoen euro voor een idee dat we helemaal vanuit de uitvoering hebben bedacht. We wilden ook het liefst di- rect aan de slag in plaats van wachten op nog weer nieuwe plannen. Het lag ook voor de hand om direct contact te leggen met Rijkswaterstaat als beheer- der van het Markermeer en te kijken of we het idee samen zouden kunnen gaan uitvoeren.”


Aansluiting Rijkswaterstaat Viveen van Rijkswaterstaat vertelt dat in de structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer al een plan was opgeno- men om het slibprobleem in het Marker- meer aan te pakken door de aanleg van een oermoeras. “Wij waren daar op ver- schillende manieren en op verschillende locaties al mee aan het experimenteren. Het idee van de Marker Wadden van Natuurmonumenten paste heel goed in dat plaatje. Ook het ministerie van I&M liet weten geld in het project te willen steken als wij de uitvoering van het pro- ject gezamenlijk zouden oppakken.”


gevolg dat driehoeksmosselen en wa- terplanten grotendeels verdwenen en daarmee ook het voedsel voor vogels en vissen.


Vanwege het internationale natuurbe- lang dat het Markermeer en IJmeer ver- tegenwoordigt, is het gebied in 2009 definitief aangewezen als Natura 2000 gebied, waar naast de Natuurbescher- mingswet ook de Europese Kader- richtlijn Water (KRW) van toepassing is. Binnen de Rijksstructuurvisie Amster- dam-Almere-Markermeer is het Mar- kermeer opgenomen als een Toekomst- bestendig Ecologisch Systeem (TBES) waardoor een kwalitatief hoogwaardige


leefomgeving moet ontstaan met aan- trekkelijke natuur- en recreatiegebieden.


Direct aan de slag “Het idee van de Marker Wadden komt dus niet zomaar uit de lucht vallen, maar bouwt juist voort op de veelheid van plannen die tussen 2000 en 2010 zijn ontwikkeld”, vertelt Posthoorn van Na- tuurmonumenten. “Wij hebben het idee voor de eilandengroep (in totaal zo’n 800 ha groot) in het noordoostelijke deel van het Markermeer in 2011 opgepakt en als een uitgewerkt idee aan de Nati- onale Postcode Loterij voorgedragen. In 2012 heeft dat geleid tot een honorering uit het Droomfonds. Daarna hebben we


Posthoorn: “De gesprekken met Rijkswa- terstaat zijn in 2012 al van start gegaan, hoewel wij op dat moment alleen nog maar beschikten over de 15 miljoen euro van de Postcode Loterij. Intussen had- den we becijferd dat voor het hele project ongeveer 75 miljoen euro nodig was. Er moest dus nog heel wat gebeuren.”


Twee parallelle processen Dat was voor beide partijen reden om de voorbereidingen via twee parallel aan elkaar lopende processen in te zetten. Posthoorn: “Dat wil zeggen dat wij al- vast van start gingen met de besprekin- gen over de wijze waarop wij het pro- ject dachten te kunnen gaan uitvoeren en wie welke rol daarbij zou gaan spe- len, terwijl tegelijkertijd alles in het werk gesteld moest worden om de verdere financiering op tijd rond te kunnen krij- gen.” Daarbij werd afgesproken dat het


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 19


NOG NERGENS OP DE WERELD IS OP ZO’N GROTE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40