This page contains a Flash digital edition of a book.
Voltooiing van het stelsel Het stelsel van basisregistraties bestaat uit twaalf door de overheid formeel aan- gewezen registraties met gegevens, die door alle overheidsinstellingen ver- plicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Bijvoor- beeld de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Voertuigen (BRV) en de Basisregistra- tie Grootschalige Topografie (BGT), de grootschalige digitale kaart van Neder- land met alle fysieke objecten als ge- bouwen, wegen, water en groen. Een aantal basisregistraties is gereed en vol- op in werking, een aantal is nog in ont- wikkeling, zoals de Basisregistratie On- dergrond (BRO). De BRO is de laatste basisregistratie die in het kader van het stelsel van basisregistraties is voorzien. De Basisregistratie Ondergrond gaat op 1 januari 2018 van start. (www.basisre- gistratieondergrond.nl)


Waar het bij de andere registraties veel- al gaat over één specifiek registratie- object, gaat het bij de Basisregistratie Ondergrond om zes domeinen en voor- alsnog 28 soorten aan registratieobjec- ten. De wet moet ervoor zorgen dat er in Nederland één uniform, digitaal en ge- detailleerd register komt met bodem- en ondergrondgegevens. Daarmee kan effectiever worden gewerkt, wordt de kans op fouten verkleind en komt een cumulatief groeiend, landelijk register beschikbaar voor alle gebruikers en be- langstellenden.


Basisregistratie Ondergrond Met de nieuwe Wet op de Basisregis- tratie Ondergrond wordt een grote stap voorwaarts gezet.


DE BASISREGISTRATIE ONDERGROND ZAL VELE WERKPROCESSEN BINNEN DE VERSCHILLENDE ORGANISATIES RAKEN


Samenstelling ondergrond Woerden: Driedimensionaal beeld van de ondergrond van Woerden. Zichtbaar zijn het 3D ondergrondmodel GeoTOP van de Geologische Dienst Nederland (GDN - TNO) en verschillende boringen.


Nederland mag trots zijn op de Basisre- gistratie Ondergrond als een in de we- reld uniek register. In één centraal re- gister komt een breed palet aan digitale informatie beschikbaar over de onder- grond van Nederland, inclusief het con- tinentaal plat. Denk daarbij aan grond- waterinformatie, boormonsterprofielen, sonderingen, mijnbouwwetvergunnin- gen en nog veel meer objecten. Op dit moment is sprake van een veel- heid van dataregisters, vaak met ver- schillende standaarden en formats, soms landsdekkend, soms regionaal, soms lastig te raadplegen en wisselend van kwaliteit. Vooralsnog ligt de focus op ‘natuurlijke’ objecten en de mijnbou- winstallaties. Kabels en leidingen bij- voorbeeld vereisen geen aparte BRO- registratie; daarvoor is al een register beschikbaar, namelijk de KLIC (www. klicwion.nl).


Authentiek De Basisregistratie Ondergrond be- staat uit authentiek te verklaren data en modellen over de ondergrond. Dit zijn data die kwalitatief zijn vrijgegeven door bronhouders, in dit geval bestuurs- organen zoals waterschappen, pro- vincies, gemeenten en rijk. Die leveren data aan, en raadplegen de informatie uit het register BRO. Ook modellen die opgesteld worden vanuit die authentie- ke data, kunnen zelf ook authentiek ver- klaard worden en worden opgenomen in de BRO. Authentieke data voorkomen discussie over de validatie en kwaliteit. Dit kan van groot belang zijn bij kwes- ties tussen opdrachtgever en opdracht- nemer. Al deze informatie komt als open data beschikbaar.


Structuur grondlagen Woerden: Driedimensionaal beeld van het olie- en gasveld Papekopveld, met daarboven de bebouwing van Woerden, het grondwaterbescher- mingsgebied en verschillende boringen.


Graag data aanleveren De wet is in september 2015 vastge- steld en zal naar verwachting begin 2018 voor de eerste registratie objecten in werking treden. De eerste objecten betreffen: geotechnische sonderingen, bodemkundig boormonsterbeschrijving als onderdeel van het registratieobject booronderzoek, grondwatermonitoring- put en mijnbouwwetvergunning. Daar- na volgen versneld de andere registra- tieobjecten. De planning is om jaarlijks een tranche op te leveren, waarna in 2022 alle 28 registratie objecten zijn in- gevoerd. De bronhouders kennen straks bij wet zowel een verplichte aanlevering, als ook een verplichte raadpleging van het register.


24 Nr.5 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40