This page contains a Flash digital edition of a book.
Roel Posthoorn en Ben Viveen


te timmeren, maar op basis van duide- lijke uitgangspunten de markt meer vrij- heid te geven in de wijze van uitvoering. Voor ons was dat echt een leerpunt, maar tegelijkertijd was het voor ons wel spannend hoe de markt met die gebo- den ruimte om zou springen en of de marktpartijen ook echt met innovaties zouden komen waardoor het project binnen het budget kon worden gereali- seerd.”


Boskalis


Nadat de eerste fase van de opdracht, de bouw van het hoofdeiland, in de markt was gezet, werden uiteindelijk drie aannemers uitgenodigd voor een dialoog. In september 2015 kreeg Bos- kalis het contract toegewezen. Het be- stemmingsplan was in 2013 al door de gemeenteraad van Lelystad vastge- steld, zodat vrij snel – in maart 2016 – met de werkzaamheden kon worden begonnen. De werkzaamheden verlie- pen zo voorspoedig dat in september van dat jaar het hoofdeiland van 250 ha al door staatssecretaris Van Dam kon worden geopend.


Flexibele opstelling


“Het is niet alleen de goede samenwer- kingsvorm tussen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten die ertoe heeft ge- leid dat zo snel en efficiënt gewerkt kon worden. Het is voor een belangrijk deel ook de flexibele wijze waarmee aanne-


mer Boskalis zich op het project heeft gestort”, benadrukken Posthoorn en Viveen. “Ook hier kun je spreken over een samenwerkingsverband tussen op- drachtgever en opdrachtnemer, waarbij in goed overleg voortdurend wordt ge- keken hoe de werkzaamheden zo op- timaal mogelijk kunnen worden uitge- voerd en ook op welke wijze de kosten zoveel mogelijk in de hand kunnen wor- den gehouden. En niet zonder succes. Uit de laatste berekeningen blijkt dat de kosten voor dit project twee keer goed- koper uitvallen dan oorspronkelijk was becijferd voor de plannen van het oer- moeras. Daarbij moet wel worden ver- meld dat we tot nu toe nauwelijks met financiële tegenvallers te maken hebben gehad.”


Scepsis Dat gegeven is een enorme opsteker voor zowel Rijkswaterstaat, Natuurmo- numenten als voor Boskalis. Want nog nergens op de wereld is op zo’n grote schaal slib en klei toegepast voor de vorming van eilanden. De plannen wer- den aanvankelijk met enige scepsis ont- vangen, maar alle partijen zijn er tot nu toe in geslaagd in de praktijk aan te to- nen dat deze vorm van ‘building with nature’ niet alleen technisch moge- lijk is, maar ook relatief snel en op een kosten efficiënte wijze kan worden uit- gevoerd. “Het is een experiment, maar wel een goed onderbouwd experiment


geworden waarbij een innovatieve aan- pak, zowel organisatorisch als op tech- nisch gebied voortdurend wordt gemo- nitord, tussentijds wordt geëvalueerd en ook geoptimaliseerd door de nieu- we kennis die gaandeweg is ontwik- keld. De resultaten zijn zelfs zo goed dat de aannemer begin dit jaar heeft aan- gegeven het groffe werk nog dit jaar al te willen en kunnen afronden, zodat het baggerschip de Edax daarna elders kan worden ingezet. De resterende tijd tot de oplevering in 2020 kan dan wor- den besteed aan de detailinrichting van de eilanden. We hadden de lat al hoog gelegd, maar dat betekende voor Na- tuurmonumenten wel dat de vervolg- financiering van het totale project ver- sneld geregeld moest worden, wat in maart dit jaar ook lukte.”


Samenwerking


De goede ervaringen die Natuurmonu- menten en Rijkswaterstaat samen met de Marker Wadden hebben opgedaan, vertaalt zich binnenkort in een overleg waarbinnen beide partijen nagaan welke projecten zich in de toekomst nog meer zouden kunnen lenen voor een soortge- lijke samenwerking. Daarin wordt ook het streven van Natuurmonumenten be- trokken om het concept Marker Wadden verder uit te breiden tot een totale op- pervlakte van rond de 10.000 hectare. Dit zou voornamelijk moeten plaatsvin- den langs de gehele Houtribdijk tussen Flevoland en Noord-Holland en in com- binatie met de versterkingsplannen die Rijkswaterstaat voor deze dijk in petto heeft. De eerste stappen zijn daartoe al gezet.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40