This page contains a Flash digital edition of a book.
OP ÉÉN PLEK MOESTEN WE MAAR LIEFST TWAALF KEER NIEUWE BORDJES PLAATSEN.


Belang intern overleg Hoogendoorn beschouwt het als één van zijn taken om de samenwerking met de C&W Groep binnen de gemeentelijke organisatie onder de aandacht te bren- gen. “Utrecht is heel actief in de open- bare ruimte en projectleiders hebben nog niet altijd in de gaten dat we een contract met een externe partner heb- ben voor de rotondes. Bij renovaties moet een rotonde soms bijvoorbeeld op de schop. Dan moet een projectleider wel weten dat we de rotondes niet meer in eigen beheer hebben. Een goede af- stemming is essentieel.”


Ook samen overleggen Intern overleg is dus belangrijk, maar dat met de externe partner eveneens. Hoogendoorn van de gemeente: “De commotie rond de start van de roton- dereclame alleen al maakt het belang daarvan duidelijk. We hebben geregeld contact en als er ruis ontstaat weten we elkaar snel te vinden.” Lagendijk: “Goed overleggen is absoluut de sleutel voor een succesvolle exploitatie. Geen con- tract ter wereld is waterdicht, uiteindelijk moet je in staat zijn om samen eventu- ele problemen op te lossen.”


Meer mogelijkheden? Tegelijk realiseren de partners zich dat hun belangen niet altijd volledig parallel


14 Nr.5 - 2017 OTAR


zullen lopen. De exploitant zou onder- nemers bij herinrichtingen graag meer ruimte willen geven dan alleen via ad- vertentiebordjes. Waarom bijvoorbeeld geen in het oog lopend wijnvat op een rotonde neerzetten als reclame voor een wijnhandel? Of de kleuren van de be- planting van een rotonde afstemmen op het logo van een adverteerder? “Als je het voor een ondernemer aantrekkelijk wilt maken om te investeren, is het mooi wanneer je extra mogelijkheden te bie- den hebt”, aldus Lagendijk.


Groene uitstraling


De gemeente heeft als uitgangspunt dat de rotondes in beginsel hun groene uit- straling moeten behouden. Maar Hoog- endoorn zegt wel begrip te hebben voor de wens van de exploitant. “Ik kan me voorstellen dat een garage bijvoorbeeld een mooie oldtimer als visitekaartje wil


gebruiken. Maar een rotonde mag na- tuurlijk geen speeltuin worden. Het staat de C&W Groep vrij om met voorstellen te komen, wij zullen iedere aanvraag af- zonderlijk nauwkeurig bekijken.”


Beide partijen zijn ruim een jaar na de woelige start optimistisch over de toe- komst. “De exploitant heeft er belang bij dat de rotondes er goed uit zien. We hebben vertrouwen in onze partner en zien dat het onderhoud inderdaad al is verbeterd”, zo vindt Hoogendoorn. La- gendijk stelt dat de twee partijen samen goed uit de beginperiode zijn gekomen. “De C&W Groep is ook nog nooit een gemeente kwijtgeraakt doordat de sa- menwerking niet goed was.”


Meer informatie: www.cw.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40