This page contains a Flash digital edition of a book.
In Katwijk zijn de nieuwe waterkering (links) en de parkeergarage (rechts) als twee los van elkaar staande objecten gebouwd.


Waarom zo´n omvangrijk onderzoek. We doen het toch al? “Toen wij zes jaar geleden startten met het onderzoeksvoorstel, lag de focus nog vooral op de waterkering. Niet zo- zeer op de omgeving eromheen. De nieuwe waterveiligheidsnormering maakt dat we onze kering opnieuw moeten gaan ontwerpen op een voor- val dat zich uiterst zelden voordoet. Dat biedt mogelijkheden om ook op zoek te gaan naar nieuwe gebruiksfuncties die de maatschappij dienen. Daar wil het onderzoek aan bijdragen. Technisch en bestuurlijk lagen er nog enkele weten- schappelijke vragen open. We hebben met het onderzoek vooral bouwstenen willen leveren voor iedereen die bij zo’n ontwerp betrokken is. Inmiddels hebben vijf promovendi hun proefschrift al klaar en de andere zes onderzoekers zullen nu snel ook een punt zetten.”


Schapen, fi etspaden en woningen kennen we al op dijken. Maar windmolens nog niet! “Een van de onderzoeken was gericht op de trillingen van windmolens en de


16 Nr.5 - 2017 OTAR


Wetenschappelijk onderzoek naar multifunctionele waterkeringen Onder leiding van hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok (TU Delft) is in 2012 een multidiscipli- nair wetenschappelijk onderzoek gestart naar het multifunctioneel ontwerpen van waterkeringen. Het onderzoek – waaraan elf onderzoekers van drie verschillende universiteiten hebben deelge- nomen – is nu bijna afgerond. De Stichting Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) heeft het onderzoek gefinancierd. Inmiddels is onder leiding van Kok het multidisciplinaire onderzoek All-risk gestart. Centraal bij dit onderzoek staan de ambities van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om dijkversterkingen te ontwerpen die 50 procent goedkoper zijn. Vijf universiteiten leveren veertien onderzoekers en ook dit onder- zoek wordt door TTW gefinancierd.


mogelijke invloed daarvan op een wa- terkering. We weten nu dat deze tril- lingen weinig invloed hebben. Veel be- langrijker is de gronddruk van grote windmolens. Mits een fundering stevig genoeg is, zie ik geen bezwaren tegen windmolens boven op de dijk. Maar erg logisch vind ik het niet. Je ziet ze wel steeds meer langs een dijk staan, want daar zijn ze heel makkelijk te bouwen. Een windmolenexploitant heeft dan één grondeigenaar en het waterschap verdient er nog wat bij. We onderzoe-


ken nog wat de beste afstand is van de windmolens tot de dijk.”


Welk onderzoek vond u het meest geslaagd?


“Het onderzoek door Xuexue Chen naar de golfbelasting van de huizen langs de Belgische kust. Uit haar onderzoek blijkt dat veel van de stenen huizen op de zeedijk een kwetsbare glazen pui heb- ben. Dat glas kan eruit slaan, waardoor het zeewater het huis kan binnendrin- gen. Dat zorgt niet alleen voor de onder-


Foto: Maarten van Rijn, beeldbank RWS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40