This page contains a Flash digital edition of a book.
HOUTRIBDIJK HEBBEN VEEL WERFWONINGEN HUN WATERBESTENDIGHEID VERLOREN


NA DE AANLEG VAN DE AFSLUITDIJK EN DE


Terpen


Cultuurhistorisch is vooral de uitwerking van het bouwen op een terp interessant. Het eiland heeft nog tal van terpen, die daar ‘werven’ worden genoemd. Deze werven op het eiland zijn goede voor- beelden van hoe de Markers vroeger


met het water leefden. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk hebben veel van de werfwoningen hun water- bestendigheid echter verloren. Zo zijn bijvoorbeeld ruimten onder paalwonin- gen die ooit tegen de werven zijn aan- gebouwd, dichtgebouwd en is ook het


waterbewustzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners tijdens overstromin- gen grotendeels verloren gegaan. Hoe- wel de nieuwbouwopgave op Marken niet groot is, kijkt de gemeente al wel naar de mogelijkheid om nieuwe terpen te ontwikkelen, waarop kleinschalig wa- terbestendige woningbouw kan worden gerealiseerd.


Nieuwe dijk Op dit moment is Rijkswaterstaat, in overleg met vertegenwoordigers van de Eilandraad, bezig met de uitwerking van de versterkingsplannen voor de in 2006 geheel afgekeurde Zuidkade aan de Markermeerzijde van het eiland. Op zo’n 15 tot 25 meter buitendijks van de afgekeurde Zuidkade wordt een geheel nieuwe dijk van 3,3 km aangelegd. De werkzaamheden beginnen in 2019. Voor dit tracé is gekozen omdat de bodem van Marken zeer zettinggevoelig is, vanwege het onderliggende veenpakket. Op dit moment wordt bestudeerd hoe de eventuele zetting van het nieuwe dijklichaam kan worden beperkt door een zo stevig mogelijk fundament te realiseren. Rijkswaterstaat daagt marktpartijen uit om voorstellen te doen met een goede prijs-kwaliteit ver- houding. Volgens Amélie Strens, omgevingsmanager Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat, is daarbij een overstromingskans van eens in de 300 jaar het uitgangspunt. “Dit is overeenkom- stig de nieuwe waterveiligheidsnormering, die uitgaat van een risicobenadering waarbij zowel naar kans op overlijden als naar economische schade wordt gekeken”, vertelt Strens. “De norm van 1:300 voor Marken is tot stand gekomen uit ondermeer het gegeven dat daar bij een over- stroming ‘slechts’ één tot anderhalve meter water komt te staan, de kans om te overleven en eva- cuatiemogelijkheden groter zijn dan in dieper gelegen polders, en ook de economische schade relatief beperkt zal zijn.”


Stimulans De grootste opgave zit niet in de nieuw- bouw, maar in het waterbestendig ma- ken van bestaande woningen. Eige- naren kunnen daartoe niet worden verplicht. Daarom is voor het onderzoek gezocht naar mogelijkheden om wo- ningeigenaren te stimuleren. Daarbij is ook gekeken naar eventuele combina- ties met de ambitie om alle woningen in 2020 energieneutraal te laten zijn. Een concrete case is de Rozenwerf, met twaalf woningen. Een aantal bewo- ners is daar al bezig met plannen voor het vergroten en energiezuinig/energie- neutraal maken van hun woningen, met zonne-energie of de plaatsing van klei- ne windmolens en collectieve energie- schuren. De beschermde monumen- tale woningen op de werven zijn klein


36 Nr.5 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40