This page contains a Flash digital edition of a book.
Voorspoediger en effi ciënter dan verwacht


Realisatie Marker Wadden


De aanleg van de Marker Wadden verloopt voorspoediger en effi ciënter dan ver- wacht. Het hoofdeiland is al duidelijk gevormd en ook de contouren van het twee- de eiland zijn boven water zichtbaar. Voor het derde van de in totaal vijf eilanden wordt nu onder water aan de dammen gewerkt. De unieke samenwerkingsvorm van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werpt zijn vruchten af en smaakt naar meer. “Dit project brengt bij alle partijen enorm veel energie.” Tekst: Olav Lammers


R


oel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden bij Natuurmo- numenten en Ben Viveen, pro- jectmanager bij Rijkswaterstaat, zitten in de Marken Wadden bouwkeet aan de VOCweg bij de haven van Lelystad. “Wij delen de keet ook met de uitvoerende partij Boskalis. Op zich al een unicum, regelmatig treffen wij elkaar ook tijdens de lunch en spreken dan de laatste ont- wikkelingen met elkaar door. Ook dat is bepalend gebleken voor de succesvolle uitvoering van dit project.”


Enorme exposure De sfeer is goed en het verhaal over de samenwerking en de resultaten tot


18 Nr.5 - 2017 OTAR


nu toe wordt enthousiast verteld. Post- hoorn: “De ‘exposure’ van dit project is enorm. Het versterkt de ‘drive’ die we toch al met z’n allen hebben en natuur- lijk is ook aannemer Boskalis blij met alle aandacht. Wat hier wordt gecreëerd is in hoge mate innovatief en uniek voor de wereld. De ontwikkelingen worden met grote interesse gevolgd omdat dit ‘bouwen met de natuur’ ook in andere landen een uitkomst kan zijn voor het creëren van nieuw land en de aanpak van de slibproblematiek.”


Slib bedreigt waterkwaliteit Het verhaal van het Markermeer (70.000 ha groot) is wellicht bekend. Jarenlang


is er politiek gesteggeld over het al dan niet inpolderen van dit laatste deel van de Zuiderzeewerken, totdat het kabi- net uiteindelijk in 2003 definitief be- sloot deze polder niet meer aan te leg- gen. Maar sinds de constructie in 1976 van de 26 km lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is de ecologi- sche kwaliteit van het Markermeer en IJmeer fors achteruit gegaan. Door de dijk kon het slib niet meer op natuurlij- ke wijze worden afgevoerd. Het hoopte zich in de loop der jaren op in het re- latief ondiepe Markermeer. Door wind en golfslag wervelt het bodemmateriaal voortdurend op, waardoor het water een groot deel van de tijd troebel is met als


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40