This page contains a Flash digital edition of a book.
Floodex Europe


Noodzakelijker dan ooit om oplossingen voor overstromingen te delen


Door het toenemende bewustzijn en bewijs van de impact van klimaatverandering staat overstromingsbeheersing nu hoog op de agenda van overheden. “Er wordt op alle niveaus over ge- sproken dat er veel meer actie ondernomen moet worden”, zegt Annette Bos, Domein Manager Water bij RAI Amsterdam. “De be- hoefte om oplossingen en ervaringen te delen is groter dan ooit tevoren.” De nieuwe vakbeurs Floodex Europe, die later dit jaar wordt georganiseerd naast Aquatech Amsterdam, springt hier op in.


H


et nieuwe concept bouwt voort op de duidelijke interesse voor overstromingen die al bestond bij deelnemers van Aquatech Amster- dam. “De interesse was al aanwezig bij het publiek dat het evenement be- zoekt en is nog verder gegroeid door toevoeging van het Amsterdam Interna- tional Water Week Congres”, zegt Ma- rieke Leenhouts, Product Manager van Floodex Europe. “Tijdens de vorige edi- tie hebben we onze exposanten en be-


32 Nr.5 - 2017 OTAR


zoekers geïnterviewd en ontdekten we dat een groot aantal van hen specifi ek geïnteresseerd is in dit onderwerp.”


Eigen identiteit Water is een breed terrein met veel prangende kwestie, volgens Bos. “Er zijn veel verschillende, dringende the- ma’s die nu overal hoog op de agen- da staan. Dit was de aanleiding om een vakbeurs toe te voegen met een eigen identiteit, om overstromingsge-


vaar de aandacht te geven die het ver- dient. Deze zet leverde de interesse en de steun op van organisaties en vereni- gingen die zich richten op waterbeheer, wateroverlast en overstromingsbeheer- sing. We hebben diverse organisaties kunnen bereiken”, zegt Bos. Enkele voorbeelden: de Unie van Waterschap- pen (UvW), de Engelse Association of Drainage Authorities (ADA) en de Euro- pese Unie van Waterschappen (EUW- MA).


Kennisuitwisseling De vakbeurs wordt opgebouwd rond de traditionele exposantenstands, maar er liggen volgens Leenhouts al extra ele- menten klaar om ervoor te zorgen dat zowel exposanten als bezoekers zo veel mogelijk uit de vakbeurs kunnen halen. “Vooral de Floodex Stage zal prominent aanwezig zijn op de beursvloer. Hier- mee voegen we kennisuitwisseling en inspiratie toe aan het evenement”, zegt Leenhouts. Ze merkt dat er bij overstro- mingsoplossingen vaak veel meer no- dig is dan alleen de individuele produc- ten die door bepaalde bedrijven worden aangeboden. “Met Floodex Europe cre- eren we een kans om op een heel ander niveau ideeën uit te wisselen voor le-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40