This page contains a Flash digital edition of a book.
Voorop lopen


Het rapport ‘Marken boven water’ werd onlangs door burgemeester Luzette Wa- genaar-Kroon van Waterland aangebo- den aan deltacommissaris Wim Kuij- ken, die de uitkomsten van het rapport zal meenemen in het eerstvolgende Del- taprogramma dat op Prinsjesdag ver- schijnt. Het eiland Marken loopt voorop bij de invulling van het concept ‘meer- laagse veiligheid’, waarbij niet alleen de dijken, maar ook de ruimtelijke inrichting en een mogelijke evacuatie ieder hun bijdrage leveren aan de waterveiligheid en de nieuwe risiconormering die op 1 januari dit jaar van kracht zijn geworden. Onderzoek naar de financiële haalbaar- heid van nieuwe waterbewuste zelfred- zame woningen wijst uit dat de bouw niet zoveel duurder hoeft te zijn dan van een gewoon huis. In het rapport worden de meerkosten geschat op zo’n 5 tot 7 procent.


Inbreuk Al jarenlang wordt met de in de Eiland- raad vertegenwoordigde bewoners ge- sproken over de aanpak van de water- veiligheid op Marken. Daarbij gingen de gesprekken vooral over de in 2006 geheel afgekeurde Zuidkade, die aan het Markermeer grenst. Aanvanke- lijk verliep het overleg moeizaam, om- dat de Eilandraad van menig was dat de oorspronkelijke plannen een te gro- te inbreuk zouden hebben op het cul- tuurhistorische landschap. Bovendien


DE GROOTSTE OPGAVE ZIT NIET IN DE NIEUWBOUW, MAAR IN HET WATERBESTENDIG MAKEN VAN BESTAANDE WONINGEN


moesten bewoners ook grond afstaan. De andere dijkvakken die Marken be- schermen tegen hoogwater op het Mar- kermeer, speelden in het begin geen rol in het overleg, maar door de introductie van het concept meerlaagse veiligheid wordt nu over alle dijken gesproken en kon de impasse worden doorbroken.


Een jaar lang hebben partijen, waaron- der de Eilandraad, bekeken welke ruim- telijke aanpassingen mogelijk zijn om – los van de dijkversterking – het eiland veiliger te maken tegen een overstro-


ming van het Markermeer. Het overleg heeft geleid tot tal van mogelijkheden waarmee bewoners, overheden en or- ganisaties aan de slag kunnen. Daaron- der zijn concrete maatregelen die al op kleine schaal kunnen worden toegepast, maar tegelijkertijd blijkt uit het rapport dat nog heel veel werk moet worden verzet om de ideeën die zijn ontwikkeld ook daadwerkelijk tot uitvoering te bren- gen.


Waterbewust bouwen Volgens burgemeester Wagenaar geeft het rapport geen harde beleidsmatige regels maar praktijkvoorbeelden, waar- mee het draagvlak en waterbewustzijn onder de bevolking worden aangewak- kerd en waterbewust bouwen wordt ge- stimuleerd. De vraag is of het rapport daadwerkelijk zo’n stimulans gaat ge- ven. De Marker bevolking voelt zich im- mers veilig achter de dijk. De ophanden zijnde versterking zal dat gevoel nog verder versterken. Toch denken de sa- menstellers van het rapport het draag- vlak voor het waterrobuust bouwen te kunnen vergroten, omdat de nu aange- reikte aanbevelingen ook zijn gericht op de verbetering van de leefomgeving en het terughalen van cultuurhistorische tradities. Hoewel de voorbeelden be- trekking hebben op de waterveiligheid, kunnen ze ook de identiteit versterken en het eilandgevoel weer vergroten.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40