This page contains a Flash digital edition of a book.
direct telefoontjes uit de stad van be- langstellende ondernemers,” zegt di- recteur Cees Lagendijk van de C&W Groep.


Bordjes weggehaald Maar er gebeurde ook iets anders. Be- woners uit de omgeving van een his- torisch park, in het oostelijke deel van de stad, protesteerden tegen de in hun ogen lelijke bordjes op enkele roton- des en startten een petitie. En het bleef niet bij legale protesten, weet Lagendijk nog. “Bordjes werden beklad, vernield en weggehaald. Op één plek moes- ten we maar liefst twaalf keer nieuwe bordjes plaatsen.” Op verzoek van de bezwaarmakers boog de Commissie Welstand zich over de kwestie. De com- missie concludeerde dat reclamebord- jes op rotondes binnen het Beschermd Stadsgezicht niet wenselijk waren. In- middels waren ook de media op de kwestie gesprongen en haakte volgens Cees Lagendijk een aantal ondernemers af vanwege de negatieve sfeer rond het onderwerp. “Dat was natuurlijk hartstik- ke jammer en daarom ben ik nog eens met de gemeente om de tafel gaan zit- ten om te zoeken naar oplossingen.” Hoogendoorn: “We hadden een con- tract afgesloten voor vijf jaar. Dat heb-


WAAROM BIJVOORBEELD GEEN IN HET OOG LOPEND WIJNVAT OP EEN ROTONDE ALS RECLAME VOOR EEN WIJNHANDEL?


ben we opengebroken en aangepast, omdat de C&W Groep door de ophef ook inkomsten misliep. Uiteindelijk heeft het ons fl ink wat tijd gekost voordat we echt van start konden gaan.”


Lagendijk van de C&W Groep: “De ge- meente heeft zuiver gehandeld en valt niets te verwijten. Wij hebben lande- lijk meer dan 500 rotondes in exploita- tie, maar bordjes die worden wegge- haald of vernield... nee, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik kan me de be- zwaren van bewoners voorstellen, echt waar. Maar probeer dan je gelijk te halen op toegestane manieren. Stap bijvoor- beeld naar de rechter, maar ga niet de wet overtreden, want dan is het einde zoek.” Hoogendoorn: “We hebben al- les volgens de gebruikelijke procedu- res gedaan. Of iets mooi is of niet, is subjectief. Het komt wel vaker voor dat bewoners niet van blijdschap staan te trappelen bij veranderingen in de open- bare ruimte. We zijn wat dat betreft wel wat gewend in het snelgroeiende


Utrecht, want werken in de openbare ruimte is zoiets als werken in een gla- zen huis.”


Rust teruggekeerd


Inmiddels is de rust al weer even te- ruggekeerd en hebben de gemeen- te Utrecht en de C&W Groep de draad weer opgepakt. Voor het groenonder- houd op de rotondes maakt de exploi- tant gebruik van de diensten van Wij3.0, een organisatie die onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt steunt. Lagendijk vindt maatschappe- lijk verantwoord ondernemen waarde- vol. “We geven niet alleen ondernemers in Utrecht de ruimte om te laten weten wie ze zijn en waar ze zitten, maar bie- den tegelijk kwetsbare mensen de ge- legenheid om ervaring met groenonder- houd op te doen.” Hoogendoorn: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat mensen steun krijgen bij het vinden van werk, dus die aanpak waarderen we ook.”


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40