This page contains a Flash digital edition of a book.
GRIP Road Inspection GRIP op alle wegen!


GRIP Road Inspection is een onafhankelijk meetbureau en meet stroefheid volgens de nieuwe norm SWF (Side-Way Force), ook bekend als Engelse SCRIM of Duitse SKM. De metingen worden uitgevoerd op zowel nieuwe als bestaande wegen en kunnen in het verkeer gemeten worden met 40, 60 en 80 km/u. De SWF-meetmethode zal later in de CROW publicatie RAW proef 101 gaan heten.


Veiligheid en methodiek: De veiligheid op wegen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van wrijving (grip) tussen de banden van een voertuig en het wegdek. Dat geldt vooral bij natte weers- omstandigheden. De SWF-methode werkt met een ‘vijfde wiel’ dat onder een hoek van 20˚ in de rijrichting geplaatst is.


Voor dit wiel wordt tijdens de meting een wa- terfi lm gespoten. Diverse camera’s, senso- ren, GPS en andere meetapparatuur verza- melen data die op een computer in de cabine opgeslagen worden. Deze data worden later verwerkt in een rap- port met onder andere wrijvingscoëffi ciënten, grafi eken, locaties en beelden van de weg. Door onze uitgebreide ervaring met meten op deze wijze van zowel autosnelwegen, pro- vinciale -en gemeentelijke wegen, fi etspa- den als een racecircuit kunnen wij u duidelijk rapporteren en ervoor zorgen dat wegbe- heerders meer ‘grip’ op hun wegen krijgen.


GRIP Road Inspection Bredasedijk 30 Postbus 29 5570 AA BERGEIJK T 0497 - 726806


info@griproadinspection.nl www.griproadinspection.nl


Rijkswaterstaat Vooruitlopend op de resultaten van Europese standaardisatie/harmonisatie-inspanningen heeft Rijkswaterstaat besloten om per 2017 over te gaan op de SWF-methode. Het SWF-meetsysteem wordt inmiddels in negen Europese landen toegepast. Als gevolg van deze keuze heeft Rijkswater- staat het houderschap voor de RWS stroef- heidsmeter per 1 maart 2017 losgelaten en


2


Nr.5 - 2017 OTAR OTAR


beschikt niet meer over eigen meetsystemen voor stroefheid. Om de kwaliteit van het me- ten van de natte stroefheid voor de toekomst te borgen is Rijkswaterstaat een alliantie aangegaan met het Duitse Bundes Anstalt für Straßenwesen (BASt). (Bron: ‘Stroefheid op Rijkswegen’ Erik Vos, Jan Voskuilen et al. 2015)


GRIP gaat verder GRIP rapporteert in div bestandsformaten; oa. Pdf, Excel, KML en Shape. Bij GRIP kunt u tevens terecht voor SRT (Skid Resistance Tester)- metingen, textuurmetingen, langs- vlakheid en visuele inspectie. Desgewenst zorgen wij ook voor de bijbehorende ver- keersmaatregelen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40