This page contains a Flash digital edition of a book.
Stroefheid asfalt: Meten is weten


Stroefheid is onzichtbaar, maar van levensbelang. Veel provin- cies en gemeenten besteden minder aandacht aan stroefheid, en dat is niet zonder risico. Op een gladde weg dreigt slipgevaar en wordt de remweg te lang. Om die reden monitoren meet- bedrijven in opdracht van Rijkswaterstaat het hoofdwegennet. Sinds kort gebeurt dat met een nieuwe methode. Tekst: Richard Mooyman


E


rik Vos kan gerust de stroef- heidsspecialist van Rijkswater- staat worden genoemd. Als se- nior adviseur instandhouding hield Vos zich decennia lang bezig met het onder- werp. In die tijd veranderde Rijkswater- staat van een organisatie die zelf me- tingen ontwikkelde en uitvoerde, naar


26 Nr.5 - 2017 OTAR


opdrachtgever en regisseur. Vlak voor zijn pensionering eind juni vertelt Vos over de nieuwste ontwikkelingen. Hij doet dit samen met Jacob Groenendijk van zakelijk dienstverlener Kiwa KOAC, die al sinds de jaren tachtig stroefheids- metingen verricht voor Rijkswaterstaat. Vos maakte in 2015 het naslagwerk


Stroefheid op rijkswegen , waaraan Groenendijk een bijdrage leverde. Deze ’stroefheidsbijbel’ is nu in het Engels vertaald, daar het onderwerp ook inter- nationaal van belang is. “In vergelijking met het buitenland hebben wij in Ne- derland vrij hoge eisen als het gaat om stroefheid”, aldus Vos.


Nat of droog wegdek Dé stroefheid bestaat niet, zegt Groe- nendijk. “Het is een samenspel van wegdek, band en condities, zoals vocht en temperatuur. Dat levert een wrijvings- coëfficiënt op. De stroefheid waar wij het over hebben, is de bijdrage van de weg tijdens gestandaardiseerde condi- ties.” Over het algemeen is natte stroef- heid bepalend voor het veiligheidsni- veau. “Water is als een glijmiddel. Op een natte weg kun je slechter sturen en remmen dan op een droge weg. De natte stroefheid kan kritisch zijn aan het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40