This page contains a Flash digital edition of a book.
mijning van het huis, maar ook kan de zeedijk eroderen. Het mooie van dit on- derzoek is dat er schaaltesten zijn uit- gevoerd, die uiteindelijk tot ontwerp- regels hebben geleid. Wellicht kan aan de hand van dit onderzoek de veiligheid voor de bewoners worden vergroot.”


Moeten er aparte ontwerpregels komen voor ieder type bebouwing? “Nee, dat hoeft niet. Bij een ontwerp is het altijd mogelijk om een extra veilig- heidsmarge te nemen. De waterkering is dan altijd sterk genoeg, maar natuur- lijk is dat niet efficiënt. Door functies in het ontwerp goed te integreren, is het mogelijk te besparen op de bouwkos- ten. In het ontwerp van een multifunc- tionele waterkering is vooral de flexibili- teit belangrijk. Het kan altijd zijn dat de waterkeringbeheerder op enig moment de dijk moet versterken. In het ontwerp kun je daarin voorzien door een extra sterke fundering, zodat je bijvoorbeeld later nog een verdieping bovenop het gebouw kunt zetten. Of wat waterschap Rivierenland nu onderzoekt: opkrikbare woningen.”


Gaat het geld nu binnenstromen bij de waterkeringbeheerders? “Ja, dat is natuurlijk een belangrijke ge- dachte achter het multifunctioneel ge- bruik van waterkeringen. Maar in de praktijk zie je dat de waterkeringbeheer- der een wettelijke plicht heeft om de ke- ring op sterkte te houden. Dat is een lastige onderhandelingspositie om an-


dere partijen te laten meebetalen aan een nieuw ontwerp voor een sterkere dijk. Soms gaat het goed, maar vaak zie je dat gemeenten en waterschappen erg verdedigend zijn, waardoor niet alle op- ties even serieus worden genomen. Dat is jammer, want een functiecombinatie die voor de maatschappij interessant is, kan dan snel afvallen.”


Een van cases is de


parkeergarage in Katwijk. Uit het onderzoek blijkt dat deze niet echt integraal is ontworpen. Hoe kwam dat? “Uiteindelijk hebben waterschap en ge- meente besloten om de financiering van de parkeergarage en de versterking van de waterkering niet te combineren. Maar met name het gezamenlijke beheer was het probleem. Als gevolg daarvan is ook het ontwerp niet geïntegreerd en is de parkeergarage los van de kering gebouwd. Een gemiste kans, want de bouw zou goedkoper zijn geweest als beide bouwwerken met één muur aan elkaar waren gebouwd. Technisch ge- zien was er geen enkel probleem. Elders in de wereld is dat al bewezen, bijvoor- beeld in China, waar wél een parkeer- garage aan de waterkering is vast ge- bouwd. Maar China is geen Nederland. Of zoals de bestuurskundige onderzoe- kers concludeerden: in Nederland zou je daarvoor de verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties aan de kant moeten schuiven.”


Hoogleraar waterveiligheid Matthijs Kok.


Moeten waterkeringbeheerders meer toelaten op hun dijken? “Ja, ik denk het wel. Technisch zijn er nauwelijks bezwaren. Zeker niet als je in het ontwerp meeneemt dat de con- structie kan worden uitgebreid. Over het beheer moet je natuurlijk wel goe- de afspraken maken en uit ons onder- zoek blijkt dat dat lastig kan zijn. Maar waarom zouden bewoners die het dak van een flat delen dat wel kunnen en waterkeringbeheerders niet? Je kunt best goede afspraken maken over de verschillende verantwoordelijkheden die je in een integraal ontwerp hebt samen- gebracht. Het gaat erom het multifunc- tioneel ontwerp als oplossing voor een breder maatschappelijk vraagstuk seri- eus te nemen.”


Jac van Tuijn is hoofdredacteur van Waterforum, vakblad voor de Watersector, www.waterforum.net


De inpassing van de waterkering in het landschap zorgt ervoor dat Katwijk weer verbonden is met de zee. Veel gemeenten zoeken die verbinding met het water.


Groeiende vraag naar stedelijke inpassing Naar voorbeeld van de parkeergarage in Katwijk, zeg- gen nu meer burgemeesters: haddden wij ook maar zoiets. Multifunctionele waterkeringen zijn trending geworden, constateert hoogleraar waterveiligheid Kok. Gemeenten lossen de problemen die de functie- combinaties met zich meebrengen in de praktijk op. Volgens hem speelt de stedenbouwkundige integratie daarbij een belangrijke rol. De waterkering hoort bij de stad en daar hoort een mooi aanzien bij. Katwijk en de zee zijn met elkaar verbonden en dat spreekt iedereen erg aan.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 17


Foto: Luuk Kramer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40