This page contains a Flash digital edition of a book.
Door de aanlevering van data zal de Ba- sisregistratie Ondergrond zich cumula- tief versneld vullen. Daarmee wordt de waarde van één register, met alle gele- verde data door de bronhouders, al snel bijzonder groot. De gebruikswaarde van de basisregistratie wordt zo belangrijk dat bronhouders graag hun data zul- len willen aanleveren om reden van het eenmalig inwinnen met meervoudig ge- bruik.


Verschil maken De Basisregistratie Ondergrond gaat daarmee ook het verschil maken voor beheer en onderhoud. Met dit voor alle bronhouders toegankelijke register kan elke gemeente, elk waterschap, elke provincie of Rijkswaterstaat er straks zeker van zijn dat de geraadpleegde in- formatie eenduidig is. Door binnen de contracten tussen opdrachtnemers het verplichte aanleveren en gebruik ook vast te leggen in contractuele clausu- les, kan de bronhouder zijn verantwoor- delijkheid voor de data veilig stellen. De betrokken bronhouder blijft daarbij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde data. De Basisregistratie Ondergrond zal vele werkprocessen bin- nen de verschillende organisaties raken.


Hoe op weg met de BRO? Vanwege de vele raakvlakken binnen organisaties met gegevens over de on- dergrond in combinatie met de digitale opslag, verwerking en gebruik van on- dergrondgegevens kan een coördinator ondergrond, ook al zonder BRO, de ge- moeide investering in grote mate over- stijgen. Op verzoek van gemeenten is daarom op de website www.basisre- gistratieondergrond.nl een (vrijblijvend) model functieomschrijving geplaatst voor de rol van coördinator ondergrond. Voor provincies, waterschappen en ge- meenten staat het ministerie klaar met informatie. Het programmabureau BRO van het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt ondersteuning en in- formeert organisaties. Op de website www.basisregistratieondergrond.nl is alle actuele en door het ministerie vrij- gegeven informatie te vinden, waaron- der een Handreiking Bronhouders en een bestuurdersboekje BRO.


Diepteligging grondlagen Woerden: Ongeveer zes Eiffeltorens passen er tussen de bebouwing van Woerden en het Papekopveld.


Overzicht gasbel Woerden: Het Papekopveld in 2D.


De centrale dataopslag van de BRO, de zogeheten Landelijke Voorziening (LV) is ondergebracht bij TNO (afdeling Geolo- gische Dienst Nederland). Middels een zogenoemd Bronhoudersportaal kun- nen op eenvoudige wijze data aangele- verd worden. Zowel dataleveranciers als bronhouders kunnen hier gebruik kun- nen maken.


Faalkosten voorkomen Het grote voordeel van de BRO is het terugdringen van faalkosten. Jaarlijks worden miljarden geïnvesteerd in infra- structuur, met name voor nieuwbouw, maar ook voor instandhouding. Zowel aanleg als onderhoud van grote projec- ten kent projectgebonden risico’s. Dat gaat al snel om zo’n 10 procent van het totale projectbudget. Daarbovenop ont- staan ook nog de niet-ingeschatte en niet-begrote faalkosten. Omdat die situ- aties zich onverwacht voordoen, zorgen deze veelal voor veel ongemak en hoge kosten. Een duidelijke uitspraak van een hoofd onderhoud bij Rijkswaterstaat is:


“Elk VtW (Voorstel tot Wijziging) is een vorm van faalkosten. Een groot deel van de faalkosten blijkt ondergrond-gerela- teerd te zijn.” Achterhaalde of onjuiste informatie, of tijdens de voorbereidings- fase verloren geraakte data en model- len, vormen op zichzelf al een grote bron van faalkosten.


Het managen van de risico’s vanuit de ondergrond is daarmee een belangrijke opgave binnen assetmanagement. Tij- dens het afgeronde kennisprogramma Geo Impuls bleek dat bovenop de bud- gettering van jaarlijkse miljarden voor aanleg en instandhouding van de infra- structuur, faalkosten ter hoogte van in totaal vele honderden miljoenen euro’s optreden. Naast harde euro’s gaan faal- kosten ook over overlast en vertraging. En ze schaden het imago van de over- heid. Dit wordt Geo Risico Management genoemd. De BRO draagt met goede data en modellen bij aan beter Geo Ri- sico Management.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40