This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Grote waterbouwprojecten hebben grote invloed op de jaarlijkse pro- ductiecijfers in de waterbouw. Hier de aanleg van het uiterwaardenpark Meinerswijk langs de Nederrijn bij Arnhem, in het kader van Ruimte voor de rivier (foto: RWS/Ruimte voor de rivier).


Toenemende vraag naar personeel De dalende productiemarkt heeft ertoe geleid dat het aantal arbeidsplaatsen is gedaald naar 7400 en het EIB verwacht dat dit in 2019 weer gaat oplopen tot 7950. Het instituut uit zijn zorgen over voldoende arbeidscapaciteit met de juiste com- petenties. De vraag naar nieuw personeel zal groot blijven omdat 21 procent van het huidige personeelsbestand in de waterbouw 55 jaar of ouder is. De komende jaren gaan die met pensioen en is nieuwe instroom nodig. Naast de vergrijzing kent de sector een relatief groot verloop bij algemene projectmanagementfuncties. Managers in de waterbouw blijken door hun competenties relatief makkelijk te kunnen overstappen naar andere sectoren. Met name de gro- tere waterbouwprojecten ondervinden volgens het EIB-rap- port last van dit verloop.


De groei op de markt in 2018 en 2019 komt vooral voor re- kening van Rijkswaterstaat, dat in twee jaar circa 25 procent meer investeert in waterbouwkundige werken, onder meer door de investeringsimpuls voor infrastructuur in het regeer- akkoord. Bij de waterschappen is, na de sterke stijging van de investeringen in 2017, sprake van krimp in 2018 en 2019 (in totaal 10 procent).


Goede conjunctuur


Het EIB signaleert dat de conjunctuur in de waterbouw de afgelopen twee jaar sterk is verbeterd. De orderportefeuilles van de bedrijven zijn toegenomen. En het bureau verwacht dat de conjunctuur de komende jaren goed blijft, want er staat een waterbouwopgave voor de deur van 30 miljard euro voor de komende tien jaar. De helft hiervan heeft be- trekking op vervanging en onderhoud. De andere helft betreft nieuwbouw en reconstructie van waterbouwkundige werken. Specifi ek wordt in het rapport genoemd: de uitvoering van het Deltaprogramma, het tegengaan van wateroverlast, transformatie van havengebieden en vervanging binnenste- delijke kademuren.


Schommelingen Ook in de komende jaren zijn er omvangrijke schommelingen in de totale productie, waarbij in de eerste jaren het accent re- latief meer op infrastructurele waterbouwwerken ligt en later meer op waterveiligheidsprojecten. Ook in breder perspectief wordt de waterbouw gekenmerkt door een sterke mate van discontinuïteit. In de komende tijd verwachten de bedrijven dan ook uitbreiding van het personeelsbestand. Een toene- mend deel van de bedrijven ervaart echter nu al knelpunten in de voortgang van het werk door een gebrek aan personeel.


De onderzoekers melden dat een groeiend deel van de wa- terbouwbedrijven een verbetering verwacht van het prijspeil in de komende maanden. De genoemde conjuncturele indi- catoren bereiken de hoogste waarden in twintig jaar. Hierdoor kan een grote druk ontstaan op de beschikbare capaciteit en de beschikbare fi nanciële middelen voor waterprojecten.


Grillig verloop van de waterbouwproductie, uitgesplitst naar verschillende opdrachtgevers. Bron: EIB, September 2018


In 2019 piekt de vraag naar nieuw personeel, voor 1000 banen, en 2022 piekt die vraag opnieuw, voor 800 banen. De grootste vervangingsvraag zit in de UTA-functies (uitvoerend technisch administratief). Bron: EIB, September 2018


WATERFORUM OKTOBER 2018


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48