This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Onderzoek Deltares: tijdig signaleren als basis voor beleid


Tot 2050 verschillen de nieuwste voorspellingen van het KNMI nauwelijks van de Deltascenario’s waarin de economie goed draait. Pas na 2050 wijken die projecties sterk af van Delta- scenario’s, maar tegelijkertijd neemt ook de onzekerheids- marge van de voorspellingen toe. Bij een sterkere opwarming van de aarde, bijvoorbeeld 4 graden Celsius in 2100, kan de zeespiegelstijging oplopen tot drie meter. Na 2100 kan deze extra versnelde zeespiegelstijging doorzetten tot vijf en moge- lijk zelfs tot acht meter in 2200.


2018


Snelheid Volgens de studie is niet alleen de absolute stijging van de zeespiegel belangrijk, maar ook de stijgsnelheid per jaar. De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt momenteel circa 2 millimeter per jaar en in de Deltascenario’s loopt dat op naar 10 millimeter per jaar. Volgens Deltares is het van belang om niet te wachten tot je de zeespiegelstijging aan de Nederland- se kust meet. “Dan is het waarschijnlijk te laat”, stelt onder- zoeker Marjolijn Haasnoot van Deltares. “Voor het plannen en uitvoeren van grote ingrepen in het watersysteem is veel tijd


MOGELIJKE GEVOLGEN VERSNELDE ZEESPIEGELSTIJGING


Kustfundament meer zand nodig


10 mm/jaar 14 mm/jaar 60 mm/jaar


ANTARCTICA


Zoetwatervoorziening


Toename watervraag IJsselmeer


Bij 1 m: noodmaatregel


waterinlaat Gouda structureel


Waterveiligheid pompcapaciteit IJsselmeer


Vanaf 0,65 m altijd nodig


Vanaf 1,75 m


Waterveiligheid Maeslantkering


1 m 1,5 m Waterveiligheid Oosterscheldekering 1 m 1,3 m


45x dicht per jaar


permanent


3x dicht per jaar


30x dicht per jaar


nodig. We zoeken daarom naar concrete signalen, zoals bij- voorbeeld het afbreken van de ijsplaten. Er is zonder meer een set van slimme indicatoren nodig, die een tijdig, betrouwbaar en overtuigend signaal geven. Op basis daarvan kan Neder- land beleid bepalen.”


Deltares heeft in kaart gebracht wat de gevolgen zouden zijn voor het Nederlandse hoofdwatersysteem als de zeespiegel sneller stijgt dan waar het Deltaprogramma op dit moment vanuit gaat (bron: Deltares).


saris concludeert in het rapport dan ook dat de uitvoering ‘haalbaar is, maar nog om een fl inke inspanning vraagt’. Het ministerie van IenW wil het programma een impuls geven en reserveert voor de komende vier jaar 20 miljoen euro extra binnen het Deltafonds. ‘Deze reservering is met name be- doeld voor kennisontwikkeling en -deling, pilots en de onder- steuning van decentrale overheden bij onder andere de uit- voering van stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020’, is te lezen in het nieuwe Deltaprogramma.


Bijna alweer vergeten: hoogwater op de Waal in januari dit jaar. In het nieuwe rivierenprogramma moeten alle gebruiksfuncties van de grote rivieren een plek krijgen. Niet alleen veiligheid, maar ook scheepvaart, natuur en recreatie.


Deltaprogramma en Prinsjesdag Inmiddels is het traditie geworden dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met haar begroting, op Prinsjesdag ook het nieu- we Deltaprogramma aan de Tweede Kamer aanbiedt. Het Deltaprogramma wordt opgesteld door de deltacom- missaris, die de beleidsmatige aandachtpunten voor het volgende jaar aangeeft. Het nieuwe Deltaprogramma 2019 geeft drie adviezen aan minister Van Nieuwenhuizen: • oprichten nationaal programma bodemdaling; • woningbouwopgave klimaatadaptief plannen en ontwikkelen;


• onderzoek naar water en klimaat intensiveren. In de kabinetsreactie heeft minister Van Nieuwenhuizen al laten weten de drie adviezen te zullen overnemen.


Waterveiligheid Op 1 januari 2017 werden in Nederland nieuwe veiligheidsnor- men van kracht. Vanaf 2050 mag er in Nederland nergens een grotere kans zijn dan dat iemand eens in de 100.000 jaar achter een primaire waterkering komt te overlijden door een overstroming. Omgerekend gaat het om een individueel basisveiligheidsrisico van 10-5 per jaar. De keuring van de dijken volgens de nieuwe normering ligt, volgens DP2019, op schema. Intussen is 15 procent van de primaire keringen beoordeeld op basis van de nieuwe normen en ongeveer 10 procent van de dijkversterkingen in het hoogwaterbescher- mingsprogramma is al gebaseerd op de nieuwe normering.


Cyber security In het kader van de waterveiligheid vraagt het Deltaprogram- ma ook speciale aandacht voor cyber security. Het functio- neren van onze stormvloedkeringen, stuwen en gemalen is tenslotte in toenemende mate afhankelijk van ict en daar- mee kwetsbaar voor hacking. De minister van IenW heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij afspraken met alle water- bestuurders zal maken over ict. Van Nieuwenhuizen: “Goed samenwerken is cruciaal om de toenemende cyberdreigingen


24 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48