This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Deltacommissaris Wim Kujiken neemt op het Deltacongres in november afscheid, na acht jaar lang leiding te hebben gegeven aan het Deltaprogramma. (foto: Capital Photos - Frank van Beek)


Laatste Deltaprogramma onder regie Wim Kuijken Doorwerken aan de delta Door Esther Rasenberg


Als het gaat om een veilige delta kunnen we niet op onze lauweren rusten. En dat gebeurt ook niet als het aan deltacommissaris Wim Kuijken ligt. Op Prinsjesdag presenteerde hij het Deltaprogramma 2019, het laatste onder zijn regie, en maakte minister Van Nieuwenhuizen haar begroting bekend voor 2019. De belangrijkste thema’s: het nieuwe rivierenprogramma, het programma bodemdaling, de aankondiging van een verkennend onderzoek naar de zeespiegelstijging en natuurlijk de droogte.


De recente periode van extreme droogte liet al een eerste doorwerking zien in de planvorming van het nationale water- beheer. In het 118 pagina tellende Deltaprogramma 2019 komt het woord ‘droogte’ maar liefst 45 keer voor. Zelfs bij het ter perse gaan van dit magazine kampt Nederland nog steeds met de gevolgen van die droogte. In september maakte de verzilting de inname van drinkwater bij PWN lastig, de boeren kampen met de gevolgen van mislukte oogsten en het zal nog jaren duren voordat de grondwaterstand in heel Nederland is hersteld. Het werd deze zomer pijnlijk duidelijk dat er naast de klimaatbestendige wateraanvoer en een fl exi- bel peil op het IJsselmeer meer maatregelen nodig zijn om in periodes van droogte voldoende zoetwater beschikbaar te houden. Van Nieuwenhuizen maakte op Prinsjesdag bekend dat ze in het Deltafonds 150 miljoen euro reserveert voor extra zoetwatermaatregelen vanaf 2022.


Nog meer ruimte voor de rivieren Ook met het oog op waterveiligheid zijn extra maatrege- len nodig. Het is nog maar kortgeleden (maart 2018) dat de Tweede Kamer zich boog over de eindevaluatie van het


programma Ruimte voor de Rivier. Krap een half jaar later laat de minister weten dat ze in het kader van de watervei- ligheid de rivieren nog meer ruimte wil geven. Zij reserveert daarvoor een bedrag van 375 miljoen euro op de begroting van het Deltafonds. In het nieuwe programma Integraal Rivier Management (IRM) wil het kabinet de rivierverruiming combi- neren met maatregelen voor de scheepvaart, de ecologische waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid, rivierbodemligging en vegetatiebeheer. IRM zou, volgens de regering, in 2020 moe- ten worden vastgelegd in een beleidskader, waarschijnlijk via een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan 2016- 2021.


Uitvoering stresstesten blijft achter Vorig jaar introduceerde de deltacommissaris het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Alle overheden kregen daarin de op- dracht om uiterlijk in 2019 een stresstest uit te voeren en te onderzoeken wat lokaal de gevolgen zijn van droogte, water- overlast, hittestress en overstroming. Een jaar later blijkt dat de uitvoering van die stresstesten achterblijft. Veel overheden hebben nog niet alle thema’s uitgewerkt. De deltacommis-


WATERFORUM OKTOBER 2018 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48