This page contains a Flash digital edition of a book.
Veolia Mobile Water Services • Celsiusstraat 34 • 6716 BZ Ede • www.mobilewaterservices.com


de kosten van het bouwen en onderhouden van een nieuwe installatie afgezet tegen die van het huren van mobiele water- services gedurende tien jaar. Bouwen mag de eerste paar jaar dan goedkoper zijn, maar door service, onderhoud en vervanging van onderdelen die worden aangeboden door veel leveranciers van mobiele waterservices, krijgt de faciliteit niet te maken met deze onvermijdelijke kosten die horen bij het in eigendom hebben van een installatie. Ook speelt waar- devermindering geen rol. In één specifiek geval wilde een Europees elektriciteitsbedrijf een nieuwe waterzuiveringsin- stallatie ontwerpen en bouwen, maar had het moeite met het verwerven van de noodzakelijke CAPEX. In samenwerking met Veolia Water Technologies en haar afdeling Mobile Water Services koos het bedrijf ervoor om gedurende lange tijd een containerinstallatie te huren. Deze kostenefficiëntere oplos- sing werd direct door het bedrijf goedgekeurd.


Opstartfase nieuwe installatie Mobiele waterservices worden veel gebruikt tijdens de op- startfase van nieuwe energiecentrales. Ze kunnen voorzien in een toegenomen vraag naar gezuiverd water voor toepas- singen zoals het reinigen van ketels, het spoelen van leidin- gen en het afblazen van stoom, waarbij bouwafval, zand, walshuid enzovoort worden verwijderd uit kritieke systemen, zoals luchtgekoelde condensatoren en stoomturbinelijnen. Hierdoor wordt apparatuur optimaal gereinigd en kan de in- stallatie efficiënt werken voor dagelijkse energieopwekking. Er kunnen mobiele waterservices naar het terrein worden ge- bracht om het water voor dit proces te zuiveren. Die kunnen vervolgens weer worden weggehaald wanneer na de inbe- drijfstelling de vraag naar water terugkeert naar de normale gebruiksniveaus.


Uitval bij noodgevallen en gepland onderhoud Ook als bedrijven hun waterzuivering niet hoeven te up- graden of vervangen, kunnen ze nog steeds profiteren van mobiele waterservices, vooral in geval van uitval bij noodge- vallen en gepland onderhoud. Bedrijfscontinuïteit wordt ge- definieerd als ‘de mogelijkheid van de organisatie om pro- ducten of diensten op een vooraf bepaald acceptabel niveau te blijven leveren na een onderbrekend incident’ (bron: ISO 22301:2012). Kort gezegd moet een bedrijf in staat zijn om door te gaan, ongeacht eventuele uitdagingen waarmee het te maken krijgt. Wanneer een ramp zich voordoet, begint de tijd te dringen. De activiteiten van een faciliteit moeten zo snel mogelijk weer worden hervat om de reputatie en geloofwaar- digheid ervan niet te schaden.


Veelvoorkomende onderbrekingen in noodwaterzuiverings- installaties zijn defecte apparatuur of besturingselementen, storingen van de permanente waterzuiveringsinstallatie en veranderingen in de toevoer van ongezuiverd water. In een noodsituatie kan een tijdelijk waterzuiveringssysteem worden ingezet om een ononderbroken toevoer van gezuiverd water in stand te houden gedurende alle niet-voorziene scenario’s. Bijvoorbeeld bij kortdurende pieken in de vraag naar stroom, die in bepaalde landen veel voorkomen. Het hebben van een robuust plan is in noodsituaties van essentieel belang. Mobiele waterservices helpen bedrijven om snel en effectief te handelen wanneer er zich een watergerelateerd noodgeval voordoet.


Veel energiecentrales en -faciliteiten moeten ook het onder- houd van bestaande watersystemen inplannen. Er kunnen dan mobiele waterservices worden gebruikt voor het onder- houd aan de apparatuur, zodat de productie of bedrijfspro- cessen kunnen worden voortgezet en kostbare uitval wordt voorkomen. In bepaalde situaties moet een faciliteit inspelen op seizoensgebonden of onverwachte veranderingen in de toevoer van ongezuiverd water. Zo kunnen bacterie- en al- gengroei, of verhoogde gehalten aan zwevende deeltjes in een periode met veel regen leiden tot een verminderde door- voer en langetermijnschade aan bestaande apparatuur.


Bewustwording is het sleutelwoord De vele voordelen die mobiele waterservices kunnen hebben voor de energie-industrie zijn helaas niet voldoende bekend. Daarom vormen educatie en bewustwording de komende paar jaar een belangrijk doel voor leveranciers van mobiele waterservices. Er moet een aanzienlijke verschuiving plaats- vinden in de mindset van bedrijven om hun beleid te veran- deren van een aanschafmodel naar een huurmodel, en hen duidelijk te maken dat mobiele waterservices een logisch alter- natief vormen voor kapitaalinvesteringen. Met name voor de energie-industrie is het belangrijk dat deze denkwijze wordt meegenomen bij het in bedrijf stellen en buiten bedrijf stellen van installaties, aangezien het niet ongewoon is dat bij deze processen meer water nodig is dan oorspronkelijk voorzien. Naarmate de bewustwording toeneemt zullen er naar ver- wachting meer mobiele waterservices worden geïmplemen- teerd in de hele energie-industrie. Dit ondersteunt de finan- ciële planning, garandeert bedrijfscontinuïteit en helpt water- zuiveringsinstallaties veerkrachtig en effectief te houden.


Door Mark Dyson, Managing Director Veolia Mobile Water Services


WATERFORUM OKTOBER 2018


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48