This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Bitcoinparadox en de


Column Jac van Tuijn, hoofdredacteur


Weet u hoe je bitcions moet mijnen? Ik niet echt. Maar blijk- baar vraagt het heel veel rekencapaciteit waardoor data- centra in de hele wereld warmlopen en gekoeld moeten worden. De logica zou zijn deze datacentra effi ciënter te maken, maar dat maakt het mijnen van bitcoins goedkoper waardoor het nog meer gelukzoekers aantrekt. Daarbij komt dat er inmiddels al heel veel bitcoins zijn gemijnd en het steeds moeilijker gaat worden om de resterende bitcoins te mijnen. Hierdoor neemt de waarde ervan toe. Nog meer ge- lukzoekers nemen de rekenkosten - en dus ook de stijgen- de kosten van de waterkoeling - op de kop toe. Zie hier de bitcoinparadox. Watereffi ciëntie, in de zin van lagere tarieven, heeft dus een keerzijde.


Groei Een vergelijkbare paradox speelt bij de waardetoename van het ruimtelijk gebruik. Op Schiphol neemt het aantal vliegbe- wegingen toe, dus ook de overschrijding van de geluidsnor- men. Geen probleem, want ook economische waarde van Schiphol neemt toe. En die van de huizen daalt. Dus ‘loont’ het steeds meer om huizen rond Schiphol op te kopen en te slopen. Zo kan Schiphol weer verder groeien en neemt de economische waarde weer verder toe. De optie om Amster- dam te omringen door een buitengebied met rust, krijgt geen enkele kans meer. Passagiers stappen, net als ik - al dan niet bezwaard - in hun vliegtuig en laten de Amsterdammers achter in de herrie. Die worden vervolgens weer uitgekocht om weer meer groei van het vliegverkeer mogelijk te maken.


Open haven Ook de andere mainport, de Rotterdamse haven, moet alle registers opentrekken om zich op de globaliserende we- reldmarkt te kunnen handhaven. Het economische gewicht van de megahaven is intussen zo groot geworden dat niets gespaard blijft. Kijk naar het openhouden van de Nieuwe Waterweg. De stijgende zeespiegel en de droogvallende rivieren maken allang duidelijk dat op termijn de aanleg van een zeesluis in de Nieuwe Waterweg voor de waterhuishou- ding verreweg de beste oplossing zou zijn. Maar wat doen de waterschappen? Die verhogen hun dijken in het Rotter- damse en het IJsselmeer wordt ingericht als de nieuwe regenton. Dit maakt het voor Rotterdam weer mogelijk om


verder te groeien en het sluiten van de Nieuwe Waterweg verdwijnt steeds verder achter de horizon. Immers, de water- schappen zullen hun dijken wel weer verder verhogen.


Problemen verleggen Deze extreem droge zomer heeft vooral duidelijk gemaakt hoe groot de invloed was van die open verbinding tussen de Rotterdamse haven en de zee. De zoutindringing kon op de Nieuwe Waterweg wel in toom worden gehouden, maar er is relatief veel van het spaarzame Rijnwater voor nodig geweest om de zoutindringing bij Rotterdam staande te houden. Als gevolg hiervan kon minder op de IJssel worden afgevoerd en verziltte het IJsselmeer. Dus het openhouden van de Nieuwe Waterweg had gevolgen tot op het IJsselmeer. Net als met de waterveiligheid, kunnen waterbeheerders ook op het IJsselmeer maatregelen gaan treffen om de verzilting tegen te gaan. Maar alles bij elkaar dringt de vraag zich op tot hoe ver waterbeheerders in het achterland maatregelen moeten treffen, om de wereldpositie van de Rotterdamse haven veilig te kunnen stellen.


Heldere afwegingen


De klimaatverandering gaat enorm hoge eisen stellen aan het Nederlandse waterbeheer. Het economische belang van Rotterdam zal alleen nog maar toenemen. En daarmee ook de roep van de haven om de Nieuwe Waterweg open te houden. Gaan de Nederlandse waterbeheerders daar dan maar willoos in mee en lossen ze de problemen die daarmee gepaard gaan zwijgend op? Stellen we een fundamentele beslissing uit en gaan we op het IJsselmeer met lapmiddelen aan de slag of hakken we nu een keer de knoop door? We zouden in ieder geval kunnen beginnen met een eerlijk en open debat hierover.


Nieuwe Waterweg


WATERFORUM OKTOBER 2018


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48