This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Brengt een verzilt Haringvliet de KRW-doelen binnen bereik?


Het Haringvliet is als waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) aangemeld, maar voldoet nog niet aan de doelen van de Europese richtlijn. In plaats van zoetwatermeer krijgt het Haringvliet straks de KRW-status van estuarium met matig getijverschil. Naast de Kier gaat Rijkswaterstaat tal van maat- regelen uitvoeren, om de ecologische waterkwaliteit in het Ha- ringvliet te verbeteren, zoals een visbos en het afschrapen van de steile oevers van de Korendijkse Slikken om een vruchtba- re omgeving voor fl ora en fauna te creëren. In oktober is ook het vogel- en viseiland van het WNF klaar. Deze kunstmatige zandbank van zo’n zes hectare moet een voedsel-, broed- en voortplantingsplek voor trekvogels en vissen worden.


De vraag dringt zich op of de KRW-doelen zo wel binnen be- reik komen. Delta-expert Bas Roels van het WNF denkt van wel. “In het beleidskader van de KRW, en dat geldt ook voor de systematiek van Natura 2000, haal je toch de hoogste scores als een gebied weer meer functioneert als een rivier- monding met de fl ora- en faunasoorten en waterkwaliteit die daarbij horen.” Emeritus-hoogleraar hydrologie Huub Savenije van de TU Delft kan dat beamen. “De getijdenstroming en het


herstel van de zoutgradiënt zullen het ecosysteem vele malen rijker maken, ook de ecologische waterkwaliteit. Al kun je niet voorspellen wat er exact zal ontstaan. Maar wat er zal komen zal zonder meer rijkdom geven.”


Oud-waterstaatsingenieur Wil Lases ziet juist alleen maar teruggang van de waterkwaliteit. “Voor het zoetwatermilieu werkt zout als gif. Voor het waterbeheer moet je het zoutge- halte minimaliseren. Hoe lager je het grondwater en het bo- venliggende oppervlaktewater kunt beheersen des te beter.” Biodiversiteit is bovendien een containerbegrip, meent Lases. “Onduidelijk is wat er in welke situatie precies wordt bedoeld. In dit geval kennelijk zoutwaternatuur ten koste van schaarse zoetwaternatuur. De KRW houdt er een strikt juridische aan- pak van de waterkwaliteit op na vanuit afgeleide doelstellin- gen, niet vanuit het basale waterbeheer.”


Dicht


Borm heeft nog meer bedenkingen: de Haringvlietsluizen moeten een fors deel van het jaar dicht, om het water zoet te spoelen vanwege droogte en oprukkende verzilting. Volgens een hydrologische studie van Deltares uit september 2017 gaat het jaarlijks doorgaans om een periode van een maand, maar in droge jaren moeten de sluizen zelfs twee tot drie maanden dicht. “Van een dynamisch zout- en zoetwater- lichaam gaat het Haringvliet dan ineens terug naar een stabiel en stilstaand zoetwatermeer. Er kan dus nooit sprake zijn van een goede opbouw van de voedselketen. Al die steltlopers zullen voor een karig gedekte tafel komen. Ook de trekvis- sen vereisen een doorgang die het jaarrond open is, kijk de vismigratiekalender van het Droomfondsproject Haringvliet er maar op na. Dat wordt zeker niet het geval.”


Delta-expert Roels van het WNF geeft toe dat het niet goed is voor de gewenste zoet-zout-dynamiek, als de sluizen een aantal maanden per jaar dichtgaan. “We zijn dan ook volop in gesprek met Rijkswaterstaat en de Deltacommissaris om te bekijken hoe we het kieren in de toekomst kunnen uitbreiden. Als we niet langer bij Gouda maar uit het Amsterdam-Rijn- kanaal bij Utrecht zoetwater innemen, en dat op permanente basis en niet alleen tijdens droogtes, kunnen we iets meer kieren.” Het WNF heeft hiervoor het plan voor een Perma- nente Oostelijke Aanvoer (POA) opgesteld. “We hebben alles door Deltares door laten rekenen en het scheelt wel een slok op een borrel. De impact van de Kier wordt zo groter.” Volgens Roels wordt de POA serieus opgepakt als moge- lijke maatregel in het volgende Deltaprogramma Zoetwater


in 2020. “Al is er nog niets besloten. Bestuurlijk is het een puzzel, want hier gaan drie waterschappen, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de minister over. Als WNF hebben we daar weinig invloed op.”


De spuisluizen zijn gebouwd tussen 1961 en 1966 (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat).


WATERFORUM OKTOBER 2018


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48