This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Catharien Terwisscha in Bangladesh.


gaalse premier en toen in Nederland deltacommissaris Wim Kuijken aan de slag ging met een nationaal Deltaplan, wilde ook Bangladesh zo’n plan overwegen. “Ik werkte toen als waterexpert in Wageningen en hield me bezig met waterbe- heer en de capaciteitsopbouw in andere landen”, zo herinnert Terwisscha het moment dat haar Bengaals avontuur met het Deltaplan een aanvang neemt.


Inmiddels heeft ze vijf jaar in Bangladesh gewoond en runt ze nu in Dhaka het lokale kantoor van Wageningen UR bij het Institute of Water Modelling. Al die jaren is ze als kwar- tiermaakster, en later als lid van het formuleringsteam, heel intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Bangladesh Deltaplan 2100. Meer als bruggenbouwer, zoals ze dat noemt, dan als wetenschapper. Haar tijd gaat voor een belangrijk deel naar het opbouwen van netwerken, zowel aan Nederlandse als aan Bengaalse kant.


Eigen initiatief


“Als je begint, heb je vanuit Nederland natuurlijk veel kennis. En ik merkte in Bangladesh een soort onvrede over het feit dat er in de hoofdstad veel plannen werden gemaakt om de waterproblemen aan te pakken, die niet werden uitgevoerd. Maar daarmee is nog niet gezegd dat een Nederlands Delta- plan daar wel gaat werken.” Uit het relaas van Terwisscha valt op te maken dat de Nederlandse kwartiermakers vooral hebben geprobeerd om de Bengalen een eigen Deltaplan te laten maken. “We zijn gaan kijken naar de kansen van adap- tief watermanagement voor Bangladesh. Op enig moment stelden ze zelf voor een stuurgroep te installeren met een Bengaalse voorzitter. Dat was een interessant punt en ik heb het altijd gezien als een bewijs dat Bangladesh daadwerkelijk een eigen Deltaplan wilde. Het land nam zelf het initiatief zon- der goed te weten waartoe het zou leiden. Dat vond ik erg dapper”, aldus Terwisscha. Het ministerie van Planning werd


BDP2100: Wettelijke inpassing


Op 4 september heeft de Nationale Economische Raad van Bangladesh, onder voorzitterschap van premier Sheikh Hasina, het Bangladesh Deltaplan 2100 (BDP2100) vast- gesteld. Het plan kijkt naar de langetermijn economische ontwikkeling en klimaatverandering voor het hele land. Het geeft landelijke beleidskaders en regionale adaptieve stra- tegieën, gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en de ontwikkeling van steden en infrastructuur.


Het BDP2100-plan is tot stand komen in opdracht van de Nederlandse ambassade in Dhaka en Nederland heeft, samen met de Wereldbank en de Bengaalse overheid, het plan gefi nancierd. Sinds 2013 heeft een speciaal ge- vormd consortium van bedrijven en kennisinstellingen het ministerie van Planning geadviseerd. Deelnemers aan het consortium zijn adviesbureau Twynstra Gudde (leiding) Euroconsult MottMacDonald, Ecorys, Witteveen+Bos, D.EFAC.TO, Deltares, Wageningen UR, IHE Delft, Stichting Klimaat Adaptatie Services en twee Bengaalse kennisin- stituten: Center for Environmental and Geographic Infor- mation Services (CEGIS) en Institute of Water Modelling (IWM). De Nederlandse overheid blijft ook in de toekomst betrokken en geeft ondersteuning bij de uitvoering van het Deltaplan.


Catharien Terwisscha (WUR):


“De belofte van het Deltaplan is dat nog eens goed wordt nagedacht over de relatie tussen de huidige sterke centrale aansturing uit Dhaka en de decentrale uitvoering.”


WATERFORUM OKTOBER 2018 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48