This page contains a Flash digital edition of a book.
Kopen of niet kopen? Sterke argumenten voor mobiele waterservices in de energie-industrie


Het huren van middelen is in veel sectoren, waaronder de energie-industrie, een aantrekkelijk alternatief voor grote in- vesteringen die vooraf moeten worden gedaan. Slinkende CAPEX-budgetten, een nadruk op bedrijfscontinuïteit en een behoefte aan flexibel, betaalbaar waterbeheer hebben geleid tot een vraag naar mobiele waterservices. Die bieden een kostenefficiënt alternatief voor het aanschaffen van nieuwe installaties om bestaande infrastructuur te upgraden, nood- oplossingen te bieden en te voorzien in tijdelijke waterbehoef- ten.


In het dagelijks leven zijn we gewend aan huur- of abonne- mentsmodellen, bijvoorbeeld voor het leasen van een auto, het streamen van muziek of het huren van apparatuur. Het is echter niet zo dat alleen consumenten bij bedrijven terecht kunnen voor een alternatief voor eigendom. Het huurmodel voor mobiele waterservices is de afgelopen vijftien jaar ge- groeid. In een breed scala aan industriële situaties is het snel een kostenefficiënter en flexibel alternatief geworden voor een vaste waterzuiveringsinstallatie. In de energie-industrie valt er veel winst mee te behalen. Hoewel de technologie vooruitgang boekt, blijft het bewustzijn achter. Leveranciers van mobiele waterservices willen bedrijven graag up-to-date brengen.


Een oplossing in ontwikkeling Er is veel veranderd sinds de eerste mobiele waterservices op de markt kwamen. In eerste instantie waren het gewoon harsionenwisselaars gemonteerd in trailers die naar de locatie konden worden vervoerd om te dienen als tijdelijke bron van ultra puur water. De wensen van klanten zijn echter veran- derd, waardoor er een vraag is ontstaan naar een groter scala aan beschikbare fysische en chemische (scheidings)techno- logieën. Deze lopen uiteen van voorbehandeling door middel van bezinking en filtratie tot omgekeerde osmose, absorptie, ultrafiltratie en hulpapparatuur. Vandaag de dag kan een typi- sche mobiele installatie bestaan uit twee of drie containers of systemen op een skid, die door middel van ‘plug-and-play’ kunnen worden gemonteerd. In een typische configuratie wordt een eerste voorbehandeling door middel van multime- dia filtratie of adsorptie met actief kool granulaat uitgevoerd, gevolgd door omgekeerde osmose in een tweede trailer. Ten slotte volgt dan in een derde trailer polijsten door middel van mengbed ionenuitwisseling.


Dankzij het modulaire ontwerp van veel van de huidige mo- biele waterservices kunnen verschillende procesconfiguraties


26 WATERFORUM NR 6


worden gecombineerd, waardoor het mogelijk wordt om wa- ter uit stadswaterleidingen, boorputten, rivieren, reservoirs en zelfs afvalwaterbronnen te zuiveren. Doordat de containers verplaatsbaar zijn, kunnen ze zodanig worden geplaatst dat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut en is het niet of in mindere mate nodig om infrastructuur aan te leggen voor de apparatuur. Elk gewenst aantal installaties kan parallel of in serie worden gebruikt om de benodigde stroomsnelheid te realiseren. Doordat de eenheden modulair zijn, kunnen er ex- tra componenten of zuiveringsstappen worden toegevoegd voor extra functionaliteit of een verhoogde doorvoer, ook als dat maar kort nodig is. Er kunnen ook opslagtanks en pom- pen worden geleverd, samen met vaste netwerkleidingen of flexibele slangen, watermeters en koppelingen. Met mobiele generatoren is een volledig zelfstandige configuratie mogelijk. Een laatste, en misschien wel de belangrijkste, overweging is dat de modulaire eenheden na verloop van tijd eenvou- dig kunnen worden ingeruild voor de nieuwste up-to-date technologie. Hierdoor beschikken bedrijven altijd over de modernste waterzuiveringssystemen en profiteren ze van de meest kostenefficiënte, beschikbare oplossing van hun leve- rancier van mobiele waterservices.


CAPEX-overwegingen


De energie-industrie heeft momenteel te maken met een aantal uitdagingen. Uitstootdoelen, veranderingen in vraag en aanbod en het besef dat de toekomst op lange termijn in hernieuwbare energiebronnen ligt, maken het moeilijker om nog te pleiten voor kapitaalinvesteringen in traditionele brand- stoffen. Als gevolg hiervan is de markt gekrompen waardoor een aantal energiecentrales de deuren heeft moeten sluiten en de weerstand om te investeren in projecten met een on- zekere levensduur en ROI is toegenomen. Dit maakt de flexi- biliteit van mobiele waterservices aantrekkelijker. De huurkos- ten kunnen onder het operationele budget vallen en er hoeft geen extra kapitaal te worden vrijgemaakt. Leveranciers van mobiele waterservices - zoals Veolia Water Technologies - zijn vaak bereid om meerjarige contracten op basis van pay-as- you-go aan te gaan. Deze komen, dankzij hun voorspelba- re, regelmatige betalingen, de financiële planning ten goede. Een algemene misvatting is dat het huren van mobiele wa- terservices op lange termijn duurder is, maar dit is zelden het geval. Een aantal organisaties kiest voor langdurige huur in situaties waarin de kapitaalinvestering in een permanente installatie zich gedurende de levensduur van het project niet zou terugbetalen. Een financiële berekening van de netto constante waarde (NPV) maakt veel duidelijk. Hierin worden


Dit artikel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48