This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: BIG DATA Case: Big data bij Deltares


Analyse van 50.000 stranden wereldwijd


Door Jac van Tuijn


Om een indruk te krijgen hoe kustgebieden zich de afgelopen jaren wereldwijd hebben ontwikkeld, hebben onderzoekers van Deltares, TYU Delft en IHE Delft satellietgege- vens verzameld van 50.000 stranden over een periode van 35 jaar. Voor het eerst zijn stranden op deze schaal in kaart gebracht. Met ‘machine learning’ zijn 1,9 miljoen satellietfoto’s geanalyseerd en doorgerekend. Een mooi voorbeeld van big data.


Interactief datalab Wanneer u op basis van een grote hoeveelheid gegevens snel belangrijke beslissingen moet nemen, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, dan is het belangrijk om snel de juiste gegevens op tafel te hebben. Het iD-Lab van Deltares bundelt alle data die op dat moment relevant zijn. Deze gegevens worden op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat besluiten gefundeerd genomen kun- nen worden. Hiervoor heeft Deltares een speciale ruimte ingericht: het iD-Lab, dat staat voor ‘interactive data labo- ratory’. Deze ruimte stelt Deltares graag beschikbaar voor besluitvormers en deskundigen ten tijde van calamiteiten. Het iD-Lab kan ook door mensen van Deltares worden be- mensd. Zij leveren (spoed)adviezen voor beslissers. Het iD-Lab is ook geschikt voor trainingen. Daarbij kan ‘real time’ informatie worden gebruikt om het inzicht en de des- kundigheid van de deelnemers te vergroten.


Ga er maar even aan staan. Hoe verzamel je van 50.000 stranden in de hele wereld de data over hun verandering in een periode van 35 jaar? Voor die taak zagen onderzoe- kers van Deltares, TU Delft en IHE Delft zich geplaatst toen zij wilden weten of de veronderstelling klopt dat 70 procent van alle stranden in de wereld eroderen en dus kleiner wor- den. Aan de hand van een enorme hoeveelheid satellietdata konden ze berekenen maken en daaruit bleek dat slechts 31 procent erodeert. Dus met de zandafslag in de wereld valt het wel mee. In april trokken de onderzoekers internationale aandacht toen ze hun bevindingen gepubliceerd zagen in het tijdschrift Nature Scientifi c Report.


Het ID-Lab van Deltares, dat aanwezigen kan voorzien van real time data tijdens een waterramp elders in de wereld.


Meer groei dan krimp Volgens Arjen Luijendijk, kustontwikkelingsexpert bij Deltares, diende de onderzoeksvraag zich aan toen hij wilde weten in hoeverre het principe van de zandmotor ook elders in de we- reld toepasbaar zou kunnen zijn. Waar liggen de zanderige stranden en welke daarvan eroderen, dat was de vraag. Ge- geven de 70 procent uit de literatuur, veronderstelden de on- derzoekers dat die bijdrage wel eens heel groot zou kunnen zijn. Maar wetenschappelijk onderzoek begint bij de feiten, dus werd de eerste stap om te onderzoeken of die kusterosie daadwerkelijk zo groot is. Gezien de voortgang van satellie- tobservaties kozen de onderzoekers ervoor om een ‘snap shot’ te maken aan de hand van beelden gemaakt door Landsat-satellieten van NASA en de US Geological Survey. “Wij waren verrast te zien dat de zandige kustlijn wereldwijd meer groeit dan krimpt”, zegt Luijendijk. “Voornaamste reden hiervoor is het kustonderhoud in Amerika, China en natuurlijk bij ons in Nederland. Maar het gaat ook om uitbouw, zoals in


34 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48