This page contains a Flash digital edition of a book.
Het Deltaprogramma stuurt aan op een fase2-besluit over de nationale zoetwatervoorziening in 2021. De oranje lijn is van de besluiten. De twee blauwe lijnen zijn van de waterbeschikbaarheid. De twee groene lijnen zijn van respectievelijk het droogtebeleid en het omgevingsbeleid (bron: Deltaprogramma 2019).


het hoofd te kunnen bieden. Rijkswaterstaat en waterschap- pen werken samen in het Computer Emergency Response Team Watermanagement aan het opstellen van cyberadvie- zen en kennisoverdracht over cybersecurity en monitoring.”


Nationaal programma Bodemdaling Als het aan de deltacommissaris en minister Van Nieuwen- huizen ligt, komt er ook een nationaal programma bodem- daling. Het tegengaan van en het omgaan met bodemdaling wordt door het Rijk, decentrale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderkend als een belangrij- ke maatschappelijke opgave. Vermindering van emissies van broeikasgassen uit veenbodems door slimmer landgebruik is als prioriteit in het regeerakkoord opgenomen. In het Inter- bestuurlijk Programma zijn begin 2018 al afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Het gaat om een regionale uitwerking onder nationale regie, met ondersteuning van het Rijk.


Strak monitoren zeespiegelstijging Uit internationale deskstudies en metingen blijkt dat de zee- spiegel sneller kan gaan stijgen dan eerder werd aangeno- men. Aan de Nederlandse kust is daar nu nog niets van te merken, maar dat kan snel veranderen als het landijs op Antarctica smelt. Het huidige waterveiligheidsbeleid gaat nu uit van een maximale stijging van de zeespiegel van 40 centi- meter in 2050 en een meter in 2100. Deltacommissaris Wim Kuijken heeft Deltares vorig jaar gevraagd om te onderzoe- ken wat de mogelijke consequenties zijn als de Nederlandse zeespiegel sneller stijgt dan eerder werd aangenomen. De uitkomst van dat onderzoek is dat het huidige beleid tot 2050 volstaat. Maar in de tussentijd zullen de onderzoekers aan


de hand van slimme indicatoren nauwgezet monitoren of het beleid na 2050 ingrijpend moet veranderen.


Zoals de aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg bijvoor- beeld. ‘De planning, het ontwerp en de aanleg van dit soort grote waterprojecten kosten al gauw tien jaar’, is te lezen in DP2019. De onderzoekers zullen de komende tijd onder meer kijken naar het aantal keren dat de waterkeringen per jaar sluiten, hoeveel dagen per jaar er niet op zee kan worden gespuid en hoeveel zandsuppleties nodig zijn. De uitkomsten van die onderzoeken worden vervolgens twee keer per jaar besproken met de deltacommissaris.


Koning van de Delta met pensioen


De 66-jarige Wim Kuijken stopt in november als deltacom- missaris. Daarmee komt er een einde aan een bijzonder tijdperk. Onder zijn strakke regie is de uitvoering van het Deltaprogramma de afgelopen acht jaar in heel Nederland op koers gebleven. Kuijken maakte zich verdienstelijk door verschillende belanghebbenden op een lijn te krijgen en deed voorstellen voor grote investeringen. Het is nog niet duidelijk wie hem na zijn pensioen gaat opvolgen.


Overigens gaat Kuijken niet fulltime met pensioen. Hij blijft voorzitter van de raad van commissarissen bij De Neder- landsche Bank (DNB), voorzitter raad van toezicht VUmc en AMC (Amsterdam UMC) en voorzitter raad van toezicht bij het Kadaster.


WATERFORUM OKTOBER 2018


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48