This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Discussie over open Haringvlietsluizen duurt voort


Kierbesluit blijft omstreden


Door Pieter van den Brand Aalscholver voor de Haringvlietdam (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat/Harry van Reeken).


Na jarenlang getalm gaan de Haringvlietsluizen op een kier, zodat de trekvissen weer naar binnen kunnen. Daarmee komt Nederland eindelijk zijn verplichtingen aan Europa na. Natuurorganisaties verheugen zich op een rijkere natuur in een zoet-zoute delta. Maar bij een geringe Rijnafvoer houdt Rijkswaterstaat de kier dicht om verzilting van de zoetwatervoorraden te voorkomen. Wat is dan nog het nut van de kier, vragen critici zich af.


Het feestelijke moment om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten was begin september gepland. Maar krap een week ervoor werd de mijlpaal in de vaderlandse waterstaatshis- torie uitgesteld. Door de droge zomer zijn de rivierafvoeren te laag en zou het zoute water verder landinwaarts komen dan het Kierprotocol voorschrijft. “Het was nogal onfortuinlijk dat de opening samenviel met de droogte”, verzucht delta- expert Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Volgens Roels is er een nieuw tijdstip vastgesteld, “maar zo- iets hangt ook van de agenda van de minister af. Die wil men er graag bij hebben. Streven is nog wel dit jaar”.


Het WNF, dat met vijf andere natuurorganisaties in het Droom- fondsproject Haringvliet van de Postcodeloterij zit (goed voor 13,5 miljoen euro) heeft er lang naar uitgekeken. Al in zijn visiedocument Open Armen uit 2010 schetst de natuurbe- hartiger een toekomst van een open Haringvliet. “We willen het ecosysteem van de delta terugbrengen om trekvogels als de kluut en de strandplevier te helpen. Soorten waarmee het erg slecht gaat. In een brakwaterzone kunnen trekvissen


16 WATERFORUM NR 6


acclimatiseren. Eb en vloed zijn de sleutel.” De onmisbare aanwezigheid van de minister heeft een reden. Het openen van de vijftig jaar oude waterkering tussen Voorne-Putten en Goeree-Overfl akkee komt mede voort uit internationale afspraken. Ons land is dan gevrijwaard van schadeclaims van andere Europese landen en een mogelijke veroordeling door het Europese Hof, met forse dwangsom- men en boetes. Uitvoering van het Kierbesluit zou al in 2005 een feit hebben moeten zijn, maar is keer op keer uitgesteld. Kabinet Rutte-1 wilde het besluit in 2011 zelfs intrekken (zo stond in het regeerakkoord), omdat het weinig zag in de Kier. Als offi ciële vertegenwoordiger van de regering kan minister Cora van Nieuwenhuizen benadrukken dat ons land eindelijk zijn verplichtingen nakomt.


Beleidsblunders Waterloopkundige Wil Lases ziet nog altijd weinig in de Kier. “Het zout houden van de Grevelingen en de voorgenomen verzilting van het Volkerak zijn beleidsblunders. Dat geldt ook voor het Kierbesluit”, zegt de oud-hoofdingenieur van Rijks-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48