This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoogwaterbeschermingsprogramma: kennis maken door kennisoverdracht


Het HWBP is de alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen staan wij voor de opgave om in 2050 de waterveiligheid op orde te hebben. Dat betekent dat water- schappen en Rijkswaterstaat per jaar 50 kilometer primaire dijken moeten versterken.


Dit lukt alleen als we slim samenwerken over de grenzen van onze organisaties heen en gebruikmaken van innovaties. Hierbij werken we niet alleen samen met marktpartijen maar ook met kennis - instellingen. Belangrijke factor hierbij zijn ook de Dijkwerkers, de mensen die een actieve bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Deltaplan Waterveiligheid.


Voor het HWBP betekent gastheer zijn op de Infratech 2019 niet alleen de bezoekers kennis laten maken met het werk dat wij doen door met hen in gesprek te gaan en te laten zien waar wij voor staan, maar ook dat de Dijk-


werkers zelf informatie kunnen uit- wisselen en kennis met elkaar delen. Immers het thema in ons Paviljoen is kennis maken door kennisoverdracht.


En wat laat het HWBP tijdens Infratech 2019 zien? We gaan nog niet alles verklappen, maar een tipje van de sluier willen we wel oplichten. Zo zullen we bij onze stand elke dag een parelproject in het zonnetje zetten. Dat zijn projecten waar de waterschappen, markt en kennis- partners zijn uitgedaagd om met inno- vatieve oplossingen te komen en daar- mee ook Futureproof, het overall thema van de Infratech. Denk bijvoorbeeld aan de damwandproef in Eemdijk. Hierdoor weten we dat dunnere damwanden ook voldoen aan onze waterveiligheidsnor- men en daarmee ook in kosten lager zijn dan de ‘traditionele’ damwanden.


Donderdag 17 januari wordt een bijzon- dere dag. Op die dag gaan we een aan- tal innovatieve toepassingen in dijkver- sterkingsprojecten samenbrengen met aanwezige marktpartijen. Hoe en op welke wijze blijft nog even een verras- sing, maar dat het interactief wordt is wel zeker.


40 WATERFORUM NR 6


En vrijdag 18 januari staat de arbeids- markt bij ons centraal. Wij willen graag aan studenten laten zien welke beroeps- mogelijkheden er zijn om een maat- schappelijke bijdrage te leveren om Nederland droge voeten te laten hou- den. Zeker nu, met alle toekomstige klimaatveranderingen en mogelijke sce nario’s voor zeespiegelstijging, hebben we de komende jaren vele nieuwe Dijkwerkers nodig om de eerder genoemde doelstellingen te halen.


Felix Tjebbes Communicatieadviseur HWBP


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48