This page contains a Flash digital edition of a book.
gers en een heel circus opgetuigd, in- clusief plaatsingsprocessen en reorga- nisaties terwijl de geest dan alweer uit de fl es is. In de eerste plaats zullen wij fundamenteel anders moeten gaan den- ken, op Nederlandse schaal. We zullen echt los moeten komen – en je ziet daar gelukkig al enige beweging in – van het verkokerde denken in Nederland. Als we ons als overheid steeds maar be- zighouden met de vraag ‘Wie gaat er nu precies waar over’ komen we echt niet verder. Je gaat er juist mét elkaar over. Het is veel interessanter om de vraag te stellen ‘Wat is het hogere doel wat we willen bereiken en wie kan dit het beste doen’. En natuurlijk de vraag ‘Voor wie doen we het allemaal’, dat zijn de bur- gers en de bedrijven.”


“We zullen echt meer allianties moeten gaan sluiten, communities vormen. De samenleving ontwikkelt zich ook steeds meer tot een netwerksamenleving waar-


bij, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken of project dat je wilt doen, je een club mensen bij elkaar zoekt die dat het beste kunnen realiseren. Mensen die ook geleerd hebben over gebieds- grenzen heen te denken. Ik constateer dat de jongere generatie daar al veel verder in is. De meeste mensen kiezen voor werk dat ze interessant vinden en goed bij hun kwaliteiten past en niet zo- zeer voor een bepaalde werkgever. Zij hebben een passie voor hun vakgebied. Het vraagt wel visie en stimulans vanuit de leiding van de verschillende organi- saties om meer te denken en handelen vanuit de hogere maatschappelijke en ruimtelijke doelen en daarbij ook buiten de grenzen van je eigen taak, gebied en opgaaf durft te gaan. Overigens zonder de eigen verantwoordelijkheid binnen het grotere geheel te hoeven prijsgeven. Met de vorming van communities kan worden geput uit de rijke ervaring van anderen en dat werkt toch echt beter


dan dat we allemaal gaten dicht gaan lopen via het ad hoc inhuren van per- soneel.”


“Deze hele transitie zal geleidelijk door- zetten, in het begin wellicht nog met horten en stoten omdat het een heel an- dere manier van werken is dan we al- tijd gewend zijn geweest, maar ik voor- spel dat het op den duur in het voordeel van iedereen werkt. Voor sommige ma- nagers zal het misschien aanvoelen als een verlies op de korte termijn als waar- devolle medewerkers projecten gaan doen buiten de eigen organisatie, maar de winst op de langere termijn is onte- genzeggelijk. Mensen zullen zich steeds meer aangetrokken voelen tot het wer- ken in communities omdat zij daar hun passie en vakkennis maximaal kunnen waarmaken. En dat zal weer tot innova- ties leiden op elk gebied en een samen- werkingsvorm waarmee wij de uitdagin- gen voor de toekomst aankunnen.”


JLD-DIJKSTABILISATOR


JLD Contracting BV


Tel. +31 (0)299 820 002 www.JLDcontracting.com


OTAR-2017-april.indd 1 Nr.3 - 2017 OTAR 21-04-17 09:37 O Nr.3 - 2017TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48