This page contains a Flash digital edition of a book.
Henk Weijers


Met speciale klapankers wordt de bestaande dijk versterkt en kan de inrichting van de dijk behouden blijven.


Martin Schepers


goedkoper kan worden uitgevoerd. Een van de maatregelen is via nieuwe re- kenmethoden te kunnen bepalen wat de actuele sterkte van een dijk is. Dat is de bewezen sterkte van de dijk in het verleden afgezet tegen de belasting die hij bijvoorbeeld door verkeer heeft on- dergaan. Als we daarmee kunnen aan- tonen dat de huidige dijk sterker is dan we altijd hebben gedacht, is de totale opgave, al dan niet in combinatie met innovatieve technieken, mogelijk bij te stellen.”


Intensief en langdurig proces Binnen de POV Macrostabiliteit zijn verschillende nieuwe technieken inge- bracht die uitgebreid worden beproefd en berekend en vooral gemonitord. Schepers: “Dat is een om meerdere re- denen een intensief en langdurig proces wat niet altijd begrepen wordt. Maar in tegenstelling tot een innovatie die je bij- voorbeeld aan een machine in een fa- briek uitvoert, waarbij je als het mislukt


eenvoudig terug kunt vallen op de oude machine, ligt dat bij een dijk heel an- ders; als de toegepaste innovatie daar faalt, heb je een groot probleem. De dijkbeheerder moet er dus ook vertrou- wen in hebben en niet elke dijkbeheer- der staat er hetzelfde in. Daarnaast gel- den voor elke dijk weer specifieke lokale omstandigheden die ook in de totale beoordeling moeten worden meegeno- men. Kortom, er spelen enorm veel fac- toren mee die in de uiteindelijke afwe- ging een gelijke plaats moeten krijgen.”


Toepassingen in de praktijk Desondanks heeft de POV Macrostabili- teit al een aantal veelbelovende technie- ken voortgebracht, waarvan een aantal nu in de praktijk worden uitgetest. Een recent voorbeeld is het dijkversterkings- project bij Gouda waar de dijk met de methode ‘mixed in place’ wordt ver- sterkt door de grond te mengen met een cementachtige substantie. In de Amsterdamse Watergraafsmeer gaat binnenkort een project van start waar- bij de bestaande dijk wordt versterkt met klapankers die in de bodem worden vastgenageld. In beide situaties is het van belang de bestaande inrichting van de dijk te behouden en is er daardoor geen ruimte om deze op traditionele wij- ze te versterken.”


Marktpartijen blijvend uitdagen Hoewel de markt tot nu toe goed ge- reageerd heeft om met nieuwe innova-


ties te komen of te helpen met het ver- der doorontwikkelen van ideeën die nog ‘op de plank’ liggen, vindt Schepers dat dat nog veel beter zou moeten kunnen. “We hebben nog steeds behoefte aan nieuwe ideeën waarmee de opgave van het HWBP kan worden verlicht, maar we constateren van die kant toch nog enige terughoudendheid waar het echt ‘out of the box’ denken betreft. Wellicht heeft het ook te maken met het feit dat wij voorzichtig moeten handelen en er nog te weinig duidelijkheid over de termijn van daadwerkelijke toepassing en dus terugverdientijd gegeven kan worden. Het is dus een beetje een zaak van lan- ge adem, maar als een innovatie in een project zijn waarde heeft bewezen, ligt toepassing op landelijk niveau voorhan- den en dat maakt het voor marktpartijen een stuk interessanter.”


Waterschappen en het ‘grotere doel’


Ook richting waterschappen doet Sche- pers de oproep vooral open te blij- ven staan voor nieuwe toepassingen en daarmee ook een beetje risico naar zich toe te trekken, ook voor het grotere doel, om de totaalkosten van het HWBP omlaag te krijgen. Ook van de ingeni- eursbureaus verwacht hij dat die met een brede bril naar oplossingen blijven kijken: “Want als je in een vroeg stadium al mogelijkheden uitsluit, mis je in een later stadium misschien wel oplossingen die juist heel kansrijk zijn.”


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48