This page contains a Flash digital edition of a book.
De wijze waarop binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt gewerkt aan de versterking van de dijken in Nederland is het toonbeeld waarmee grote vraagstukken als de duur- zame investeringsagenda, klimaatverandering, bodemdaling, circulaire economie en een ener- gieneutraal Nederland moeten worden aangepakt. Dat vindt André Bol, directeur van het Hoog- heemraadschap van Rijnland. Tekst: Olav Lammers


“We moeten fundamenteel anders gaan denken op Nederlandse schaal. We kunnen niet meer zonder elkaar. We zullen moeten samenwerken maar ook communities vormen om projecten in ons land op een hoog niveau te kun- nen verwezenlijken en dat is cruciaal”, zegt Bol, “daarbij zullen we letterlijk over onze eigen grenzen moeten durven stappen.”


Wat is er zo bijzonder aan de aanpak binnen het HWBP? “Ik ben onder de indruk geraakt door de wijze waarop de dijkwerkers de af- gelopen jaren de dijkversterkingsopga- ve van het Hoogwaterbeschermingsplan ter hand hebben genomen. Er worden mooie prestaties geleverd dankzij een samenwerkingsvorm die in mijn ogen echt vernieuwend is. Vanuit de meest denkbare disciplines, en vanuit alle windstreken, slaan de mensen daar de handen ineen met maar één doel: hoe gaan we Nederland veilig houden tot in de verre toekomst. Vakmensen over- schrijden letterlijk hun eigen gebieds- grenzen en vormen teams met verschil- lende kwaliteiten die samenwerken aan belangrijke projecten. Die samenwer- king genereert zoveel energie, motiva- tie, inspiratie en passie onder de men- sen dat de probleemvraagstukken, die met de enorme dijkversterkingsopga- ve gepaard gaan, met grote voortva- rendheid ter hand worden genomen. Er wordt flink geïnvesteerd in men- sen en het is een samenwerkingsvorm die zichzelf daardoor ook elke dag nog versterkt, voortdurend leidt tot nieuwe ideeën, nieuwe innovaties en de toene- mende overtuiging dat op deze manier


grote projecten als het HWBP tot een goed einde gebracht kunnen worden. Dan denk ik: waarom zouden wij dit succes niet doorontwikkelen en gebrui- ken voor alle grootschalige projecten in het publieke ruimtelijke domein van Ne- derland?”


U bent pleitbezorger voor organisatie-overstijgende samenwerking,ook over bestuurslagen heen, juist ter stimulering van innovaties? “Innovaties spelen binnen het HWBP een cruciale rol om de opgave beter, sneller en goedkoper te kunnen reali- seren. Daar komt heel veel bij kijken. Ik ben er stellig van overtuigd dat innova- tie alleen slaagt als je lef toont en niet de spanning uit de weg gaat. Innova- ties kunnen ook anders uitpakken dan vooraf gehoopt. Het vraagt continue steun om met innovaties aan de slag te gaan, ook omdat we nog niet hele- maal zeker zijn van de uitkomst. Na- tuurlijk geeft dat enige spanning in de praktijk omdat we binnen het HWBP vooral werken aan veiligheid, aan risico- beperking, terwijl innovatie ook risico’s met zich mee- brengt. Daarom is leider- schap ook zo bepalend voor innovatie- kracht. En het is goed te zien dat er al veel mooie voorbeelden van innovatie- ve oplossingen in HWBP-projecten zijn bereikt. Maar de innovatiekracht bin- nen het HWBP kan alleen maar tot zijn recht komen als tegelijkertijd alle ande- re factoren die zeer bepalend zijn voor een succesvolle uitvoering van de pro- jecten minstens evenveel aandacht krij- gen. Daar komt die overstijgende sa- menwerking met andere partijen om de


hoek kijken die het HWBP zo bijzonder maakt. Het gaat ook om een goede re- latie met de omgeving, het meekoppe- len van andere maatschappelijke opga- ven, ondernemerschap en het aangaan van relaties met markt en kennisinstitu- ten. Zodat we ook innovatiekracht van buiten binnenhalen. Daar zijn meestal weer andere vakmensen dan techneu- ten goed in. Het is essentieel dat we allemaal beseffen dat we die verschil- lende kwaliteiten nodig hebben binnen een sterk team in plaats van dat we die uiteenlopende kwaliteiten allemaal in de mensen zelf proberen na te streven. Daar geloof ik niet in. De vorming van een alliantie biedt de beste basis voor de aanpak van grote projecten als het HWBP.”


Welke aanpak is naar uw idee nodig? “Het is allereerst belangrijk dat de dijk- werkers de handen verder ineenslaan en hun passie en kennis blijven inzet- ten voor de opgave van het HWBP. Dit samenwerkingsverband is nog lang niet uitontwikkeld. Elke keer worden nieuwe ideeën en innovaties ingebracht terwijl ook de samenwerking op steeds meer onderdelen verder evolueert. Wat mij betreft kan er nog wel een tandje bij om de community van dijkwerkers te ver- groten, zodat er veel meer projectmen- sen zijn die in het land voor verschillen- de HWBP-projecten werken. Als tweede stap in de alliantie zou dit samenwer- kingsmodel, in communities en organi- satieoverstijgend in andere waterpro- jecten kunnen worden geïntroduceerd. Net als andere waterschappen en Rijks- waterstaat voeren wij binnen het Hoog- heemraadschap van Rijnland ook heel


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48