This page contains a Flash digital edition of a book.
Noodoplossing en herstel stuw Grave


Drooggevallen woonboten bij Gennep en logistieke problemen voor ENCI en Nedcar: in de weken na de aanvaring van de stuw in Grave stonden de media er bol van. In dit artikel aandacht voor de vraagstukken en oplossingen van technische aard die de afgelopen vier maanden de revue pas- seerden. Ingenieursbureau Boorsma is vanaf begin 2017 nauw betrokken bij het tijdelijk herstel- len van de stuwfunctie en de definitieve reparatie van de stuw. Verschillende noodmaatregelen zijn onderzocht, uiteindelijk is gekozen voor een breuksteendam. Bovenstrooms is het peil weer op niveau en in Grave wordt in-den-droge gewerkt aan het herstel van de steunberen. Tekst: ir. J. Wessels, ir. T. Hoekstra,


D


onderdagavond 29 december 2016 is een schip in dichte mist dwars door de stuw bij Grave gevaren. Hierdoor is een grote hoeveelheid water vanuit het


bovenstroomse rivierpand weggelopen. Gevolg was dat de scheepvaart gestremd werd en bij verschillende fabrieken in Limburg logistieke problemen ontstonden.


Stuw op de proef gesteld Bovenstrooms van stuw Grave bevindt zich stuw Sambeek, waar het verval over de stuw als gevolg van het incident fors groter werd. Bij de renovatie van stuw Sambeek in 2007 is door Ingenieursbureau Boorsma al rekening gehouden met deze situatie ( zie OTAR 2011-3). Uit voorzorg zijn na het in- cident te Grave voor Rijkswaterstaat nog extra controlebere-


24 Nr.3 - 2017 OTAR


keningen van de grondwaterstroming gemaakt in verband met het risico op piping. De bodemspecialisten van Boorsma heb- ben onderzocht of het uitspoelen van zand onder de stuwfun- datie door te hoge stroomsnelheden van het grondwater deze fundatie uiteindelijk zou ondermijnen. Dit bleek niet het geval. In Sambeek was de situatie volledig onder controle.


Varianten voor tijdelijk herstel Sinds 2013 is VolkerInfra (VolkerWessels) - Van Oord (VIVO) gecontracteerd voor het herstellen van schade en uitvoeren van onderhoud op en langs de Maas in het beheergebied van Rijkswaterstaat Limburg - perceel Noord. Gedurende de eer- ste dagen van 2017 zijn in het expertteam van Rijkswater- staat, VIVO en Boorsma onder hoge tijdsdruk verschillende


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48