This page contains a Flash digital edition of a book.
vatieve oplossing gekomen, maar maakt vooral gebruik van proven technologie. Daar is goed mee gescoord, omdat het de risico’s op deze precaire plek be- perkt.” Het ontwerp voorziet in een dub- belkerende sluis met drie identieke rol- deuren in binnen- en buitenhoofd en één reservedeur. Ter vergelijking, de hui- dige Noordersluis heeft vier roldeuren. De sluis heeft een dubbel waterkerende functie, die nog uit te breiden is naar de toekomst. Dit houdt in dat tijdens hoog- water zowel de roldeur aan de zeezij- de (buitenhoofd) als aan de kanaalzijde (binnenhoofd) ingezet kan worden als waterkering. Binnen- en buitenroldeur zijn redundant. Dit heeft nog een ander voordeel, namelijk dat bij het falen van de buitenroldeur de deur niet direct ver- vangen hoeft te worden. De waterke- rende functie is immers door de binnen- roldeur gewaarborgd. Je kunt hem dan in het reguliere onderhoud meenemen. Om de binnenroldeur ook een waterke- rende functie te geven, wordt de kolk op dezelfde waterkerende hoogte aange- legd als de roldeuren zelf. Het ontwerp van de nieuwe zeesluis maakt het mo- gelijk om de deurkas van de reserve- deur droog te zetten en de deur in de kas te onderhouden. Het nivelleren van de sluiskolk vindt plaats door schuiven in de roldeuren, in plaats van omloop- riolen die vaak worden toegepast. Om- dat er geen omloopriolen worden aan- gebracht voor de nieuwe sluis pal naast de Noordersluis, blijft tijdens de realisa- tie de stabiliteit Noordersluis geborgd en is het risico op disfunctioneren van de Noordersluis verkleind. Daarnaast le- vert dit een voordeel op in bouwtijd en kosten.


Zonder trilling


De bouwmethode van OpenIJ steekt slim in elkaar. Door grootschalige toe- passing van diepwanden in plaats van combiwanden wordt trillingsarm ge- werkt, waarmee kans op trillingsscha- de en omgevingshinder wordt verkleind. Trillingen zouden de stabiliteit van de Noordersluis in gevaar kunnen brengen. Diepwanden worden toegepast voor de wanden van de sluiskolk, de fuikwand en de noordelijke wand van de tussen- dam. Realisatie van de deurkassen vindt plaats door middel van pneumatisch af- zinken (de zogenoemde caissonmetho-


34 Nr.3 - 2017 OTAR


RoRo terrein Amsterdam


bron: Topview Luchtfotografie


Nieuwe roldeur met schuifconstructie


de) in plaats van bouw in diepe (zware, risicovolle) bouwkuipen. Hierdoor is een lichtere bouwkuip nodig dan bij een tra- ditionele bouwkuip en het voorkomt bo- vendien zwaar heiwerk.


Minimale hinder


OpenIJ heeft veel aandacht besteed aan het kunnen voldoen aan de eis dat de hinder voor scheepvaart-en wegver- keer minimaal moet zijn. De opslag van materiaal en materieel vindt plaats op een locatie in de Amsterdamse haven. Middels een ‘rol off/rol on-boot’ vinden de transporten ‘just in time’ plaats tus- sen Amsterdam en IJmuiden. Het sluis- complex wordt daardoor niet met ex- tra schuttingen en vrachtverkeer belast. Voor de start van de bouw van de zee- sluis moet eerst de scheepvaartroute vanuit de Middensluis worden omge- legd over het huidige Zuidersluiseiland, dat hiervoor in zijn geheel ontgraven


moet worden. Het uitkomende zand (400.000 m3) wordt weer gebruikt om de diepwanden te kunnen maken, maar moet wel tijdelijk worden opgeslagen op een locatie in de Noordzee. Om te voorkomen dat het huidige sluiscom- plex teveel zou worden belast met deze zandschepen, is een hulpconstructie bedacht, waardoor het zand aan de bui- tenzijde van het sluiscomplex wordt ver- laden in plaats van aan de binnenkant.


Tegenslagen


Het sluizencomplex bestaat uit de Zui- dersluis uit 1876, de Middensluis uit 1896, de Noordersluis uit 1929, de Spuisluizen en het Gemaal. Ten westen van de sluizen ligt het Forteiland, on- derdeel van de Stelling van Amsterdam. Het sluiscomplex heeft daarmee al een geschiedenis van 150 jaar. In de Twee- de Wereldoorlog bouwden de Duitsers Festung IJmuiden als onderdeel van de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48