This page contains a Flash digital edition of a book.
DE OPDRACHTGEVER EIST EEN


BESCHIKBAARHEID VAN DE SLUIS VAN 99 PROCENT


niveau


het inbouwen van de besturingsinstallaties voor de ‘nivelleer- middelen’ – daarmee wordt het water op het gewenste niveau gebracht of gehouden – vooraf worden geplaatst in Amster- dam, waar de sluisdeuren vanaf half 2018 worden afgebouwd. “Die deuren zijn 12 bij 24 bij 72 meter, en het werk moet al- lemaal drie keer gebeuren: er komen twee deuren in de sluis plus een reservedeur. Je kunt het ook in dit opzicht dus als een groot werk beschouwen.”


Strakke planning Ook op diverse locaties rond het sluisterrein in IJmuiden kan OpenIJ in 2018 met installaties aan het werk. De planning is strak. Het luistert allemaal heel nauw, want eind 2019 moet de nieuwe sluis bedrijfsklaar zijn. Er verrijzen drie bedienings- gebouwen met sluis gebonden installaties. Het gaat om het centrale bediengebouw in het midden van het complex van de nieuwe zeesluis en twee bedieningsgebouwen aan de beide uiteinden – oost en west – waar de intelligente systemen, die alle binnenkomende signalen verwerken, komen te staan. “De opdrachtgever eist een beschikbaarheid van de sluis van 99 procent voor geplande en ongeplande beschikbaarheid. Dat betekent veel ingebouwde redundantie in de systemen. Ge- voelsmatig ben je de sluis daardoor eigenlijk twee tot soms wel drie keer aan het bouwen”, aldus Van Rumt.


keer, bijvoorbeeld als deelnemer in het SAAone-consortium voor verbreding van de A1 en A6 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Sinds het samengaan met Volker Infra Systems in 2011 is Vialis bovendien actief op het gebied van de natte in- fra: sluizen, tunnels en waterzuivering. Een groeimarkt, ziet Van Rumt, want veel natte infra is zeker toe aan groot onder- houd. In 2015 begonnen de voorbereidende werkzaamheden aan het sluisproject in IJmuiden. Vialis was daar slechts op kleine schaal bij betrokken. Inmiddels is dat anders: er wordt nu gewerkt aan het voltooien van het defi nitieve ontwerp van de diverse installaties. In de tweede helft van dit jaar volgt het uitvoeringsontwerp en in 2018 begint de daadwerkelijke uit- voering of, zoals Van Rumt zegt, “dan kunnen we naar buiten.”


Vooraf plaatsen Dat buiten speelt zich op verschillende plaatsen af, niet alleen in IJmuiden. Zo kunnen de installaties voor de sluisdeuren en


Dilemma De hoge beschikbaarheidseisen in combinatie met de ge- wenste veiligheidsfuncties maken het tot een gecompliceerd project. Van Rumt schetst hoe die eisen een dilemma opleve- ren: “Voor een veilige sluis zijn diverse veiligheidscomponen- ten nodig die, op zichzelf staand, al dubbel zijn uitgevoerd om aan de gewenste veiligheidsklasse te voldoen. Maar hoe meer componenten er zijn, des te groter de kans dat iets faalt, wat dan weer leidt tot niet-beschikbaarheid van de (deel)systemen. Om wel aan de RAM (Reliability, Availability, Maintainability) eisen te voldoen, zijn ook deze veiligheidscomponenten vaak driedubbel uitgevoerd. Verder zijn ook niet-veiligheid gerela- teerde installaties redundant uitgevoerd, zoals het CCTV- en omroepsysteem, de transmissie en de nood-energiesystemen die bijspringen bij netuitval.


Maatwerk voor de toekomst Het is vooral een mooi project, ook voor Vialis, vindt Van Rumt: “We werken mee aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld! Het is bovendien interessant vanwege de al genoemde hoge beschikbaarheidseisen en de waterkerende functie van de sluis. Het gaat om meer dan het plaatsen van standaardin- stallaties, het is maatwerk voor nu en voor de komende jaren. Er zijn dus uitdagingen op ieder niveau.”


Meer informatie: www.vialis.nl Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 37


bron: Topview Luchtfotografi e


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48