This page contains a Flash digital edition of a book.
ligheid, doorstroming en leefbaarheid significante verbeteringen te realiseren.”


Data combineren Volgens Bloembergen zijn data ‘king’ binnen smart mobility. De data die Rijks- waterstaat toepast, zijn enerzijds af- komstig uit de eigen lussen in de weg, de verkeersregelinstallaties en auto’s van Rijkswaterstaat op de weg (zie ook het kader ‘Projectdemonstratie Voer- tuigData’), anderzijds van incar-techno- logieën: informatie afkomstig uit auto’s die zich op de weg bevinden. Deze kun- nen bestaan uit floating car data: data gegenereerd door mobiele devices, zo- als telefoons en routeinformatiesys- temen, en pro vehicle data. Dit laatste zijn data die auto’s zelf opwekken van- uit een ingebouwde canbus (compu- ter area network-bus) of vanuit senso- ren die van alles meten in de auto. Denk aan data over de weersomstandigheden omdat sensoren meten of de ruitenwis- sers aanstaan, over de buitentempera- tuur en of de mistlamp is ingeschakeld of niet. “Door al deze data zo snel mo- gelijk te combineren en te vertalen naar waardevolle informatie die de wegge- bruiker weer terug ontvangt, kunnen we hem beter faciliteren om veiliger en sneller zijn reisdoel te bereiken”, aldus Bloembergen.


Focus op service Rijkswaterstaat is betrokken bij de ont- wikkelingen rond incar-technologie, als data-leverancier en als partner binnen publiek-private samenwerkingen (PPS). Als grootste wegbeheerder van Neder- land inspireert en motiveert Rijkswa- terstaat andere wegbeheerders, zoals provincies en gemeenten, aan te ha- ken bij en in te spelen op de kansen die smart mobility biedt. “We willen geza- menlijk optrekken. Door meer samen te doen, leer je van elkaar en kun je op ba- sis van volledige informatie een betere beslissing nemen. Voor lokale wegbe- heerders, zoals gemeenten, kan het im- mers best lastig zijn om alle technologi- sche ontwikkelingen bij te benen”, stelt Bloembergen. “De ontwikkelingen bin- nen smart mobility gaan zo snel dat het moeilijk is een concreet beeld te vormen van wat een bepaalde ontwikkeling nu eigenlijk betekent.” Een tip van Bloem- bergen aan gemeenten is dan ook om


ONTWIKKELINGEN BINNEN SMART MOBILITY GAAN


ZO SNEL DAT HET MOEILIJK IS EEN CONCREET BEELD TE VORMEN VAN WAT EEN BEPAALDE ONTWIKKELING NU EIGENLIJK BETEKENT


niet langer te focussen op de aanschaf van een bepaald product om een ver- keerskundig probleem op te lossen. “Beter is het om een bepaalde service in te kopen. Dit heeft te maken met het stellen van de juiste vraag aan private marktpartijen. Dus niet: we willen een verkeersregelinstallatie, maar: we willen een oplossing om de doorstroming op deze kruising te bevorderen.”


Eén centrale vraag Een van de belangrijke successen van de gezamenlijke aanpak van publieke partijen tot nu toe is het formuleren van één centrale vraag aan de marktpartijen. “Voorheen formuleerden publieke par- tijen hun vragen ieder voor zich”, ver- telt Bloembergen. “Het nadeel hiervan was dat elke vraag anders was, waar- door marktpartijen te weinig draagvlak konden creëren om hun businessmo- dellen op te stoelen. Doordat we nu, zo- als binnen het project Talking Traffic, ge- zamenlijk één centrale uitvraag aan de markt stellen, kunnen marktpartijen ons ook van een passender respons voor- zien (zie ook kader ‘Partnership Talking Traffic’). Bijkomend voordeel is dat op deze manier ook grote wereldspelers zich aanbieden om voor een oplossing


te zorgen, zoals wereldwijd opererende private service providers.”


Uniforme data Niet alleen de uitvragen van publieke partijen zoals Rijkswaterstaat, provin- cies en gemeenten dienen uniform te zijn, dat geldt ook voor de kwaliteit van de data die ze opwekken. “Om dit te bereiken, maken we gebruik van zoge- naamde regelscenario’s”, licht Bloem- bergen toe. “Dit zijn manieren waarop wij via de wegkantsystemen informatie geven over omleidingsroutes als gevolg van ongelukken op de weg, filevorming of bij grote evenementen. Wij onderzoe- ken nu samen met andere wegbeheer- ders hoe wij deze informatie uniform en digitaal kunnen aanleveren aan service- providers zodat zij een deel van onze boodschappen overnemen in hun incar- informatie.” Naast service providers zijn autofabrikanten belangrijke private sa- menwerkingspartners voor wegbeheer- ders binnen PPS. “Veiligheid speelt bij veel toonaangevende autofabrikanten een grote rol. Tijdige, waardevolle infor- matie aan weggebruikers via incar-tech- nologieën, onder meer afkomstig van onze verkeersregelinstallaties, helpt hen hun propositie te versterken.”


Nr.3 - 2017 OTAR


Folkert Bloembergen O Nr.3 - 2017TAR


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48