This page contains a Flash digital edition of a book.
Duur van de impact op de doorstroming Filetoename Incident Melding Detectiefase Aanrijden IM Hulpverlening Meldingsfase Aanrijdtijd Duur van het incident Aankomst IM Hulpverlening Aanrijdfase Fileafname


Weg vrij


Situatie genormaliseerd Afhandelingsfase Normalisatiefase


HET IS DE HOOGSTE TIJD DAT ER NU WORDT INGEZET OP HET NUTTIG MAKEN VAN DIE DATA


iedere maand weer op de eerste van de volgende maand kan worden geleverd. Of iedere maandagochtend over de af- gelopen week.”


Proof of Value “Wat wij hiermee laten zien is Proof Of Value: vrijwel onmiddellijk beschikba- re informatie met meerwaarde, op ba- sis van de beschikbare gegevens. Maar er moeten nog wel stappen genomen worden om de gegevens real-time be- schikbaar te krijgen, zodat je werkelijk een actuele status kan genereren waar- op beslissingen kunnen worden geno- men. Kortom, er ontbreekt nog vitale real-time data. Als we à la minute over informatie beschikken waarmee inzich- telijk wordt gemaakt wat de gevolgen van operationele en verkeerstechnische beslissingen zijn, dan kunnen we het afhandelingsproces positief gaan be- invloeden. Het management wordt op deze manier beter ondersteund bij be- langrijke beslissingen.”


Conclusie “Er wordt al veel data verzameld en het is de hoogste tijd dat er nu wordt inge- zet op het nuttig maken van die data voor de informatievoorziening aan het management. Tijd dus voor het reali- seren van nuttige systemen vanuit een duidelijke toekomstvisie. Kortom: Als de ambitie bestaat om grotere incidenten — die kunnen uitgroeien tot calamitei-


ten — sneller van de weg te halen, dan moet er nu volop worden ingezet op ontbrekende schakels in de dataverza- meling en op snelle verspreiding van de benodigde informatie naar alle betrok- ken partijen bij de afhandeling van inci- denten.”


Klik hier voor de digitale versie van het IM jaarbericht 2016


3


Managementinformatie nieuwe stijl Met IM in de Cloud kunnen managers voortaan direct beschikken over actuele cijfers. Een maandrapportage heeft de volgende inhoud: •


• • •


De top 25 van de wegdelen met de hoogste filezwaarte van de afgelopen maand. Filezwaarte is de lengte maal de duur van de file.


De geschatte economische schade van de files van de afgelopen maand. Deze waarde is gebaseerd op het vaker gehanteerde bedrag van 2.000 euro per uur per kilometer rijstrook.


Het aantal incidenten dat de afgelopen maand heeft plaatsgevonden, uitgesplitst naar onge- val, pechgeval, vrachtwagenincident en nog een aantal minder omvangrijke categorieën.


De top 25 van de wegsegmenten (1 km weglengte) waar de meeste ongevallen hebben plaatsgevonden. Dit is met name het soort informatie dat kan leiden tot onmiddellijke actie om wegsegmenten met (tijdelijke) maatregelen veiliger te maken.


• •


• De top 25 van de omleidingen, ten gevolge van een incident, met de langste tijdsduur.


De top 25 van de wegwerkzaamheden met de langste tijdsduur (exclusief gepland werk). Dit betreft vaak (nood-)reparaties aan asfalt of geleiderail na een incident.


Een overzicht van meldingen van spookrijders, met datum en tijdstip van de melding.


40


Nr.3 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48