This page contains a Flash digital edition of a book.
zich helemaal in zijn rol heeft ingeleefd en de markt via design and construct heeft uitgedaagd met specifi eke oplos- singen te komen en daarvoor vervol- gens ook de ruimte heeft geboden. Er is een goede dialoog met de marktpartijen tot stand gekomen, waarbij beide partij- en met respect voor elkaars rollen met elkaar omgaan. Je ziet dat daardoor bij de marktpartijen een enorm commit- ment ontstaat om het project binnen vastgestelde tijd en budget te realise- ren.”


Innovaties in veilige omgeving De toepassing van Design & Construct- en ook Engineering & Construct-con- tracten neemt binnen het HWBP hand over hand toe. “En dat is een heel goed teken, want de waterschappen waren aanvankelijk wat huiverig om hun oude werkwijze die voornamelijk door RAW- contracten werd bepaald, los te laten. Ik heb dat altijd goed begrepen, want op zo’n grote schaal dijkversterkin- gen te gaan uitvoeren was voor hen ‘nieuwe business’. Bovendien voelen zij een grote verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid van hun burgers en met die veiligheid ga je niet experimenteren. Dat is ook de reden dat wij altijd voorop gesteld hebben dat voor het werken aan en met innovaties een veilige omgeving wordt gecreëerd, zoals wij ook met de projectoverstijgende verkenningen doen.”


Stapje voor stapje


Hillen vervolgt: “Als je innoveert, moet je ook bereid zijn te accepteren dat iets soms niet lukt. Dus partijen die hun nek willen uitsteken om innovatie toe te passen worden niet de kop afgehakt als het minder goed uitpakt. Ook belangrijk is dat de ontwikkeling stapje voor stapje plaatsvindt, dat er naar de kansen wordt gezocht en het niet als een stoomwals wordt uitgerold. Dat je echt kijkt wat werkt wel en wat niet. Het moet op een verantwoorde manier gedaan worden en ook aansluiten bij de behoefte van


partijen die de versterking uitvoeren. Kijk, als je de waterschappen over- stelpt met allemaal nieuwe ideeën voor innovatie van Deltares of ingenieursbu- reaus, is dat fi jn. Maar nog fi jner is het als de partij die in de praktijk verant- woordelijk is voor dijkversterking, dat ook wil uitvoeren. Dus die vraagkant is zeker zo belangrijk als de aanbodkant. Maar dat marktpartijen en kennispartijen samen met de waterschappen en Rijks- waterstaat die innovatie tot een hoger niveau willen tillen, is fantastisch. En het gebeurt gelukkig steeds meer.”


Dijkwerkersdag 2017 Dromen, durven, doen is het thema van de Dijkwerkersdag die op dinsdag 23 mei gehouden wordt in MediaPlaza in Utrecht. Boodschap tijdens de dag is ‘Werken aan waterveiligheid, dat doen we samen!’. Genodigd zijn daarom niet alleen mensen die in hun dagelijkse werk bezig zijn met waterveiligheid, maar ook mensen die bijzondere interesse hebben in het ‘dijkwerkersvak’ zoals vakpers, ondernemers, studenten, waterdocenten en iedereen die geïnformeerd wil worden over het werk van de dijkwerkers.


Het programma is opgebouwd rondom vier sub-thema’s: Innovatie: de laatste (technische) ontwikkelingen rondom het dijkwerkersvak; Inspiratie: aan de hand van prachtige praktijkcases wordt getoond wat voor goed werk de dijk- werkers doen; Ideeënpitch: ondernemers, studenten en andere toppers in de waterbranche worden getriggerd om hun idee te presenteren tijdens het event; Verbinden: instrumenten en informatie die nodig is om de samenwerking tussen stakeholders te verbeteren, te denken valt bijvoorbeeld aan het inzetten van online-communities.


Meer informatie: www.dijkwerkersdag.nl


Nr.3 - 2017 OTAR OTAR


Nr.3 - 2017


23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48