This page contains a Flash digital edition of a book.
Real-time informatie “Het is dus nu al mogelijk om uit de be- schikbare digitale data een goed beeld te creëren van het verloop van de afhan- deling van een incident (kader 1). Maar dat is dan achteraf. Waar we momenteel naar op zoek zijn is optimalisatie van de zoekprocedure en identificatie van knel- punten in de verzameling van data en in de datavoorzieningen. Want we willen al tijdens de afhandeling een beeld krijgen, zodat we goed kunnen monitoren en het proces op afstand kunnen gaan sturen. Daar willen we naartoe.”


IM Managementinformatie Op basis van gegevens uit diverse bron- nen hebben we een tool ontwikkeld waarmee we à la minute automatisch up-to-date managementrapportages kunnen opstellen: IM in de Cloud (zie kader 2) Dat betekent bijvoorbeeld dat een maandrapportage over de afgelo- pen maand al op de eerste dag van de volgende maand beschikbaar is. Zo blij- ven managers op de hoogte en kunnen zij tijdig ingrijpen.”


Nu beschikbaar IM in de Cloud is nog volop in ontwikke- ling. “Maar we hebben besloten al een tipje van de sluier op te lichten. Ten eer- ste om te laten weten dat het bestaat en dat eraan gewerkt wordt, en om aan te tonen dat het werkt. Maar bovenal om aan te tonen dat het meerwaarde heeft. Daarom hebben we de eerste de- mo-rapportage, over de maand februa- ri 2017, op 1 maart 2017 gemaild aan een aantal managers/beleidsmedewer- kers binnen Rijkswaterstaat. Die rappor- tage is dus vanaf nu beschikbaar voor belanghebbenden.”


Traditionele


managementrapportage Van den Berg: “We kunnen ervan uit- gaan dat al deze informatie nu ook wel beschikbaar komt, maar met een vertra- ging variërend van twee weken tot soms misschien wel twee maanden. Zo gaat dat met informatie die uit allerlei bron- nen grotendeels handmatig moet wor- den samengesteld. Het hangt helemaal af van de prioriteit die er op dat moment aan wordt gegeven. Terwijl de manage- mentrapportage nieuwe stijl (zie kader 3)


WANNEER VITALE INFORMATIE SNELLER BESCHIKBAAR KOMT, ZIJN ER MOGELIJKHEDEN OM DE AFHANDELINGSTIJD EN DE FILEZWAARTE POSITIEF TE BEÏNVLOEDEN


Er is winst te behalen Een ongeval met een vrachtwagen en twee personenauto’s op een snelweg centraal in Nederland. Dit zijn de achteraf uit diverse bronnen samengestelde hoofdpunten en tijdsinterval- len.


1


16.30 Een vrachtwagen krijgt een klapband. Door de bandenresten op de rijbaan botsen er twee personenwagens op elkaar. Een van de wagens vliegt in brand.


16.36 2 km file 16.37 Er worden drie rijstroken afgesloten. De rijbaan gaat dicht. Politie en brandweer zijn ter plaatse en de politie doet onderzoek. Verwachte vrijgave van de rijbaan: 18.45 uur.


16.49 Er wordt een kijkersfile van 2 km gemeld 16.54 Melding pechgeval door Centraal Meldpunt Vrachtwagens 17.07 10 km file 17.29 Omleiding op de A20: file 13 km 17.36 Omleiding op de A4: file 13 km


Van den Berg: “De kern van dit verloop van de afhandeling van het incident is dat er om 16.37 al ingeschat wordt dat dit de hele avondspits gaat duren. De files bouwen zich daarna nog 50 minu- ten op voordat de omleidingen worden ingesteld. Je ziet dat er meerwaarde ontstaat uit het snel beschikbaar hebben van vitale informatie. Nu kunnen we achteraf vaststellen waar winst te beha- len was. Maar het is natuurlijk veel beter om tijdig inzicht te hebben en die winst ook werkelijk te behalen.”


IM in de Cloud De tools, die Van den Berg ontwikkelt, worden samen benoemd als IM in de Cloud en bestaan uit de volgende aspecten. 1 IM in de Cloud optimaliseert de registratie en de verrijking van incidentgegevens door het automatisch raadplegen van databases en informatiesystemen. IM in de Cloud raadpleegt razendsnel bronnen als:


- de Nationale Databank Wegverkeersgegevens voor actuele gebeurtenissen op de weg; - Buienradar en KNMI voor de weersomstandigheden; - databases van Rijkswaterstaat, zoals het Nationaal Wegenbestand, Weggeg(egevens), VILD voor informatie over de infrastructuur;


- Twitter voor actuele gebeurtenissen; -


Imergis voor informatie over de organisatiegrenzen en


- eigen invoer Dit is noodzakelijk om de informatievoorziening aan de wegverkeersleiders, hulpverleners en weggebruikers te verbeteren. 2 IM in de Cloud is een lerend online kennissysteem dat heel snel scenario’s kan doorrekenen, zodat de beste aanpak sneller aan de wegverkeersleiders kan worden aangeboden (beslis- singsondersteunend).


3 IM in de Cloud maakt gebruik van informatietechnologie om alle betrokkenen bij de afhande- ling gelijktijdig te kunnen informeren. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk beeld van de afhan- deling (Common Operational Picture). Dit bevordert de communicatie en de handelingssnel- heid van de verschillende betrokken partijen.


4 IM in de Cloud maakt het door geoptimaliseerde informatie-inwinning en verspreiding moge- lijk sneller betrouwbare afhandeltijden naar de weggebruiker te communiceren. De wegge- bruiker kan daardoor eerder gebruik maken van alternatieven, zodat de file-opbouw wordt verminderd.


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 39


2


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48