This page contains a Flash digital edition of a book.
Atlantic Wall. Dat had te maken met de strategische ligging van IJmuiden en de productie van staal bij de toenmalige Hoogovens. Die staalproductie stond in de Tweede Wereldoorlog weliswaar op een lager pitje, maar ging nog steeds door. De geallieerden voerden daar- om in de beginjaren van de oorlog vaak bombardementen uit op het staalbedrijf. Ook het sluiscomplex heeft zwaar ge- leden onder de bombardementen van de geallieerden. De Duitsers hebben in 1945 bij hun aftocht nog geprobeerd om de Noordersluis op te blazen. Daarom doet OpenIJ onderzoek naar niet-ge- sprongen explosieven. Mede vanwege de lange historie van het sluiscomplex is het onduidelijk wat er zich allemaal in de ondergrond bevindt. Rienstra: “Vroeger was het kennelijk gewoonte om overcomplete bouwmaterialen in de grond te laten zitten, die vervolgens on- voldoende zijn gedocumenteerd. Zo zijn er tot acht keer meer kabels en leidin- gen aangetroffen, drie bunkers en een stalen damwand, die als hulpconstructie voor de bouw van de Noordersluis heeft gediend. Die objecten waren vooraf niet bekend bij Rijkswaterstaat.”


Belang omgevingsmanagement Omgevingsmanagement wordt ge- zien als een uitermate belangrijk on- derdeel van het project. Dat heeft te maken met de grote economische be- langen van het sluiscomplex voor de


haven van Amsterdam en de bedrij- ven langs het Noordzeekanaal. Rienst- ra: “Met het sluiscomplex wordt het geld gemaakt. Het economisch belang is vooral vertaald in het EMVI-criterium ‘beperken hinder voor de scheepvaart’ oftewel tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven.” In de scheepvaart wordt veel gewerkt volgens het ‘just in time-principe’, waarbij tijd de bepa-


counterpart heeft. Rienstra heeft veel energie gestoken in de samenwerking met de omgevingsmanager van Open IJ, Rob Gordijn. Hij heeft hem al in een vroegtijdig stadium geïntroduceerd bij de stakeholders. De samenwerking is intensief en vaak trekken ze samen op bij bijeenkomsten met belanghebben- den. Dat een goede samenwerking met belanghebbenden ook lonend kan zijn,


MET HET SLUISCOMPLEX WORDT HET GELD GEMAAKT


lende factor is en in dit geval beschik- baarheid van de sluis. Daarom wil het bedrijfsleven niet alleen weten wan- neer er een stremming is en hoe lang een stremming duurt, maar ook hoe de werkzaamheden verlopen. Het bedrijfs- leven mag dan ook verwachten dat de samenwerking tussen Rijkwaterstaat en OpenIJ om die reden goed functioneert en bij besluitvorming het economisch belang voldoende is meegewogen. Rienstra: “In feite draait het allemaal om een goede communicatie tussen partij- en, waarbij inzicht in ieders belang es- sentieel is. Omgevingsmanagent bete- kent dan ook laten zien wat je doet.”


Gespiegeld


Om dat vorm te geven, is de organisa- tie van OpenIJ gespiegeld aan de orga- nisatie van Rijkswaterstaat. Dat bete- kent dat iedere IPM-rolhouder een eigen


bleek wel uit de onverwachte vondst van de damwand, die als hulpconstruc- tie heeft gediend bij de bouw van de Noordersluis. Het verwijderen van die damwand, die zich half onder de rijweg bevond en het moeten voldoen aan het EMVI-criterium ‘beperken hinder weg- verkeer‘, stonden op gespannen voet met elkaar. Dat leidde tot een passend, maar duur voorstel van OpenIJ. Rien- stra: “Er is een aanmerkelijk goedko- per alternatief ontwikkeld, met beperk- te effecten voor de doorstroming van het wegverkeer over de sluizenroute. Bij de gemeente Velsen is deze keuze toe- gelicht en daar was begrip en waarde- ring voor, waarmee een beperkte hinder voor een tijdelijke periode acceptabel werd. Rienstra: “Goede samenwerking leidt tot goede oplossingen.”


OPENIJ OpenIJ is een aannemersconsortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF. Samen met diverse partners zijn zij in opdracht van Rijkswaterstaat verant- woordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onder- houden van de nieuwe zeesluis. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, pro- vincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.


Nieuwe roldeur met schuifconstructie


bron: Ko van Leeuwen


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48