This page contains a Flash digital edition of a book.
Grofzandbarrière en Verticaal Zanddicht Geotextiel


Remedies tegen ‘piping’


De Grofzandbarrière en het Verticaal Zanddicht Geotextiel zijn twee innovatieve maatregelen die piping tegengaan. Ze moeten voorkomen dat de stroming van water onder een dijk zand kan meevoeren, waardoor onder de dijk ‘pipes’ ontstaan die uiteindelijk tot doorbraak van de dijk kunnen leiden. Tekst: Ulrich Förster, Deltares


E


n stijgende zeespiegel en toenemende extreme weers- omstandigheden maken versterkingen van waterkerin- gen noodzakelijk. Deltares, een onafhankelijk instituut


voor toegepast onderzoek op het gebied van water en on- dergrond, draagt met kennisontwikkeling zowel op het gebied van techniek als procesverbetering bij aan de veiligheid langs de Nederlandse kust en rivieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve dijkversterkingstechnieken tegen faalmechanismen zoals piping. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken.


Grofzandbarrière Wanneer piping optreedt, onderbreekt de zogenaamde Grof- zandbarrière (GZB) het zandtransport in de dijk, zonder ver- hindering van de waterstroming. In de bovenste meter van een pipinggevoelige zandlaag wordt het aanwezige zand in een sleuf vervangen door grover zand dat grof genoeg is om in de grondwaterstroming te blijven liggen en fi jn genoeg om te voorkomen dat het al aanwezige zand bovenstrooms van de barrière er doorheen stroomt. De GZB dient altijd door een deklaag te zijn afgedekt. Door deze maatregel blijkt een veel groter verval te kunnen worden gekeerd dan zonder barriè- re. De methode is daarmee effi ciënter dan een scherm dat de waterstroom en daarmee ook de pipingroute verticaal om- leidt. De techniek kan nabij de binnenteen van een dijk wor- den toegepast en vergt daardoor veel minder ruimte dan een traditionele oplossing zoals een berm. De methode is ook re- latief goedkoop, vergt weinig ruimte en kan voldoende keren- de hoogte opleveren om het piping probleem vrijwel overal weg te nemen.


Verticaal Zanddicht Geotextiel Het Verticaal ingebouwde Zanddichte Geotextiel (VZG) blok- keert het zandtransport bij piping zonder dat de grondwa- terstroming nadelig wordt beïnvloed. Een pipe die aan de polderzijde tot ontwikkeling komt, loopt nu dood tegen het geotextiel. Het is daarmee effi ciënter dan een damwand, die de grondwaterstroming verticaal omleidt en alleen de kwel- weglengte vergroot. Omdat het geotextiel doorlatend is, treedt ook bij grote kerende waterstandsverschillen minder vertica-


16 Nr.3 - 2017 OTAR


Bron:Marcel de Jong


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48