This page contains a Flash digital edition of a book.
in feite een doorsteek is in de oorspron- kelijk doorlopende duinenrij, is het sluis- complex de primaire waterkering gewor- den. Die zal moeten voldoen aan deze strengere eisen. De nieuwe zeesluis wordt daarom met oog op de toekomst op 8.85 meter boven N.A.P gebouwd.


Grootste ter wereld


De nieuwe sluis krijgt de afmetingen 500x70x18 meter. Met deze afmetin- gen wordt de zeesluis de grootste van de wereld. Ter vergelijking: de huidige Noordersluis meet 400x50x15 meter. Door de betere bereikbaarheid kan de goederenstroom naar Amsterdam met ongeveer 30 procent groeien van 95 mil- joen ton naar 125 miljoen ton goederen op jaarbasis. Omdat de drempel van de sluis op -18 meter komt te liggen en de IJ-geul wordt verdiept, wordt het moge- lijk om schepen getijde-onafhankelijk de sluis in en uit te laten varen. In de huidi- ge situatie kunnen diepstekende sche- pen alleen bij vloed binnenlopen, omdat de drempel van de Noordersluis op 15 meter ligt. Doordat er nu ook bij eb kan worden geschut, komen er geen wacht- tijden meer voor diepstekende schepen. In combinatie met de grotere afmetin- gen draagt dit ook bij aan de verbete-


VROEGER WAS HET KENNELIJK GEWOONTE OM OVERCOMPLETE BOUWMATERIALEN IN DE GROND TE LATEN ZITTEN


Diepwandmethode


ring van de bereikbaarheid en van de internationale concurrentiepositie van Amsterdam.


Geen sluis in contract Jan Rienstra vertelt dat Rijkswaterstaat in het contract niet heeft gevraagd om een sluis, maar om het leveren van een dienst. “Die bestaat uit het leveren van een 100 procent waterkerende func- tie en een 99 procent beschikbaarheid voor de scheepvaart.” Om dit te rea- liseren ontwerpt en bouwt OpenIJ een nieuwe zeesluis (500x70x18 meter), ver- richt baggerwerkzaamheden om door-


Jan Rienstra


vaart veilig en vlot mogelijk te maken, verwijdert niet-gesprongen explosieven en kabels en leidingen, houdt de wa- terkering in stand en onderhoudt en fi - nanciert het complex (zeesluis en voor- haven) voor 26 jaar (een zogenoemd DBFM-contract). Aan de bouw zijn voor Rijkswaterstaat twee grote risico’s verbonden, die Open IJ moet beheersen. Zo moet de water- kering voor 100 procent gewaarborgd blijven en, omdat de nieuwe zeesluis pal naast de Noordersluis wordt gebouwd, moet ook de stabiliteit van de Noor- dersluis gegarandeerd zijn. Daarnaast zijn hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer, bouwhinder en hinderbele- ving naar de omgeving belangrijke gun- ningscriteria. Voor de inpassing van het project worden mitigerende maatrege- len genomen in het Binnenspuikanaal voor de effecten van verzilting en in een nabijgelegen Natura2000-gebied voor de effecten op luchtkwaliteit zoals stik- stofdepositie. Overigens maken deze maatregelen geen onderdeel uit van de DBFM-scope.


Waarom OpenIJ? Aanbrengen geleidewerk Noordersluis bron: Ko van Leeuwen


OpenIJ heeft van de drie aanbieders op zowel prijs als op kwaliteit het best gescoord, vanwege het meest slimme ontwerp én een slimme bouwmethode. Rienstra: “OpenIJ is niet met een inno-


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48