This page contains a Flash digital edition of a book.
moest er een oplossing komen om de dijk te verstevigen en zo min mogelijk trillings- en verzakkingsschade toe te bren- gen aan woningen en bedrijfspanden langs het traject. Maar veel bewegingsruimte was er niet. “Soms stonden we letterlijk en figuurlijk in de voortuin van mensen.” Daarom vielen oplos- singen die om ruimte vragen, zoals steunbermen en conven- tionele methodes zoals het plaatsen van damwanden op een aantal plekken af en moest er iets nieuws komen. Waterschap Rivierenland stond open voor innovatieve ideeën, mits geba- seerd op bewezen technieken.”


Bewezen techniek


“Het gebruik van boorpalen is een bewezen techniek om ge- bouwen te funderen, maar als dijkversteviging nog niet eerder op deze schaal toegepast”, stelt werkvoorbereider Bart Grob- bee van BESIX. “Maar het principe leent zich perfect voor deze situatie, want het boren van de palen levert bijna geen trillingen op en op die manier hebben we heel dichtbij wo- ningen, soms op niet meer dan acht tot tien meter afstand, ons werk kunnen doen zonder noemenswaardig risico op schade. Dat is op zijn minst bijzonder, gezien het feit dat we het toch hebben over betonnen palen van een dikke meter doorsnee, die meer dan twintig meter diep in de grond wer- den geboord.”


Boren en verankeren Bij het plaatsen van boorpalen wordt in etappes een metalen koker in de grond geboord. Anders dan bij de plaatsing van bijvoorbeeld damwanden of heipalen, vindt er geen verdrin- ging van de grond plaats, waardoor de fundering van aan- liggende bebouwing ongemoeid blijft. Als de koker op zijn plaats zit, wordt hij leeg gegraven, voorzien van wapening en volgestort met beton. De koker wordt dan weer verwijderd. Bovenop de palen komen betonnen gordingsbalken die met groutankers worden vastgezet. De palen staan een meter uit elkaar, wat volgens De Schepper nog een bijkomend voordeel heeft: “De palenwand is, zoals dat heet, grondkerend, maar laat wel water door. Daardoor is er geen verstoring van het grondwaterpeil en dat is weer goed nieuws voor de fundering onder de woningen en bedrijfspanden langs de dijk.”


Bewoners en bedrijven centraal


Meer nog dan een verzameling technische innovaties, laat dit project zien hoe opdrachtgever, aannemers en bewoners sa- men op één lijn kunnen komen. “Dat begint al bij de aanbeste- ding door Waterschap Rivierenland, waarin de burger centraal wordt gesteld”, zegt Crusifix. “Vervolgens moeten wij, de aan- nemers, ons werk ook anders organiseren dan dat we gewend waren.”


In het geval van het KIS project gingen BESIX en Mourik daarin heel ver, bijvoorbeeld door zo min mogelijk gebruik te maken van de contractuele ruimte om delen van de dijk tijdelijk af te sluiten. Crusifix: “We hebben samen gezegd: laten we liever streven naar maximale bereikbaarheid en minimale overlast.” En zo kwamen er extra parkeervoorzieningen, werden brie- venbussen verplaatst om het bewoners gemakkelijk te maken, looppaden werden aangelegd en moest de planning wijken om


Stakeholders betrekken


Rekening houden met de belangen van bewoners en bedrij- ven, en net dat stapje verder gaan om ze te ontzorgen, ver- eist extra afstemming onderling, met de opdrachtgever en de mensen om wie het gaat. Maar deze aandacht betaalt zich dubbel en dwars terug, stelt De Schepper: “Als mensen goed geïnformeerd zijn, geeft dat rust en vertrouwen, en je krijgt er medewerking voor terug. Op de InfraTech werd bewezen dat een innovatieve projectaanpak inderdaad gewaardeerd wordt, want naast de juryprijs, kregen BESIX, Mourik en Waterschap Rivierenland ook de Cobouw Publieksprijs toegekend voor de beste innovatie.”


Meer informatie:


www.mourik.com www.besixnederland.com


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 19


HET GEBRUIK VAN BOORPALEN IS EEN BEWEZEN TECHNIEK, MAAR ALS DIJKVERSTEVIGING NOG NIET EERDER TOEGEPAST


de plaatselijke camping ter wille te zijn bij de opening van het seizoen. “Sterker nog: we hebben zelfs een keer ons werk tij- delijk gestaakt vanwege een trouwerij aan de dijk.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48