This page contains a Flash digital edition of a book.
Projectoverstijgende verkenningen (POV):


Innovatieve oplossingen voor piping en macrostabiliteit dijken


Binnen het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn drie jaar geleden vier zogenoemde Project Overstijgende Verkennin- gen van start gegaan. Hierbinnen zijn overheid, marktpartij- en en kennisinstellingen samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve maatregelen om de verbetering van 1.100 kilometer primaire waterkeringen sneller, beter en goedkoper uit te kunnen voeren. Sindsdien wordt hard gewerkt aan tal van veelbelovende technieken. De resultaten zijn veelbelovend. Tekst: Olav Lammers


D


e POV’s Macrostabiliteit en Pi- ping staan aan de vooravond om de eerste technische rap-


portages op te leveren die voor advies aan het Expertisenetwerk Water (ENW) worden voorgelegd. Vervolgens kunnen deze breed in de praktijk bij dijkverster- kingsprojecten worden ingezet. “In de POV’s hebben wij twee doelstellingen”, vertelt Henk Weijers programmamana- ger van de POV Piping. “Enerzijds wil- len wij het probleem van de faalkansen beter in beeld krijgen en anderzijds kij- ken we hoe we dat probleem zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. Het laatste is het meest in het nieuws, dat zijn de nieuwe innovatieve technieken die wor- den toegepast en dan heb je ook wat te zien. Maar het beter in beeld krijgen van het probleem is minstens zo prijseffec- tief. Als je aan de voorkant beter snapt wat er gebeurt, kan het zomaar zijn dat vele kilometers dijk niet of nauwelijks


aangepakt hoeven te worden. Dat is dus minstens zo effectief als het ontwikkelen van goedkopere technieken. Dat zegt tegelijkertijd iets over de complexiteit van de opgave waar wij aan werken”, aldus Weijers.


Piping relatief ongrijpbaar Het fenomeen piping, wat vooral in het rivierengebied optreedt, is relatief on- grijpbaar, maar kan de stabiliteit van een dijk ernstig aantasten. Piping treedt op wanneer bij hoog water door de druk een waterstroom in de zandlaag onder het dijklichaam ontstaat. Wanneer die


steeds groter worden en de dijk uitein- delijk aan de binnenzijde kan afschui- ven of in zijn geheel inzakt. De laatste keer dat dat daadwerkelijk gebeurde is zo’n 150 jaar geleden, maar onderzoek van een paar jaar geleden toonde aan dat het gevaar van piping veel groter is dan gedacht. Weijers: “Er bestonden al- lerlei theorieën en rekenregels om dat fenomeen zo goed mogelijk in beeld te krijgen bij de beoordelingsronden die Rijkswaterstaat en de waterschappen uitvoeren. In de derde toetsronde, die in 2011 werd afgerond, werd nog gebruik gemaakt van de oude formule van Sell- meijer. Deze formule is daarna op ba- sis van nieuwe inzichten aangescherpt. Toen die nieuwe formule werd losgela- ten op de opgave van de nieuwe be- oordelingsronde, bleek echter dat met de aanpak van dit faalmechanisme een bedrag van 2 miljard euro gemoeid zou zijn.”


Theorie en praktijk


Binnen de POV Piping richt het onder- zoek zich sindsdien op de vraag of de formule wel een juist beeld van de wer- kelijkheid geeft en of de juiste gege- vens, parameters worden ingevoerd om tot een betrouwbare rekensom te ko- men. Daarvoor zijn nieuwe technieken onderzocht waarmee enerzijds de door- latendheid van zandlagen onder de dijk


‘WIJ HEBBEN EEN METHODE ONTWIKKELD WAARBIJ DIVERSE PARTIJEN OP DE DIJK BIJEENKOMEN’


stroom hard genoeg is, kunnen zand- korrels worden meegevoerd, waardoor kanaaltjes onder de dijk ontstaan die


beter kan worden bepaald en anderzijds de korreldiameter. Want hoe grover de zandkorrel, hoe minder snel die door het


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48