This page contains a Flash digital edition of a book.
le stroming, de zogenaamde ‘heave’, op dan bij een ondoor- latend scherm. De (minimaal benodigde) kwelweglengte, die volgens de rekenregel van Sellmeijer nodig is om een verhang te creëren waarbij geen zandtransport meer optreedt, is daar- mee van ondergeschikte betekenis. De benodigde vrije ruimte voor aanleg van het VZG is meestal vijf meter breed, ten op- zichte van enkele tientallen meters bij een pipingberm, wat een gunstig alternatief kan bieden in dicht bebouwde gebie- den. Daarnaast is de oplossing goedkoper dan een damwand. Door optische vezels in of dichtbij het geotextiel te verwer- ken kunnen veranderingen in de stroming van water (door het geotextiel heen) als gevolg van verstoppingen en vervormin- gen in een vroegtijdig stadium gemonitord worden.


Ruimtelijke omgeving


Beide technieken kunnen in een omgeving met piping pro- blematiek worden ingezet, met name daar waar ruimtegebrek een rol speelt. De toepassing op bijvoorbeeld groene dijken, dijken zonder verharding zoals wegen, is eveneens aantrek- kelijk doordat er minder impact op de ruimtelijke omgeving ontstaat. De horizontale techniek van het Verticaal Zanddicht Geotextiel kan tot acht meter onder maaiveld worden aange- bracht, afhankelijk van de diepte die de grondfrees kan reali- seren; voor de Grofzandbarrière wordt eenzelfde diepte ver- wacht. Het voordeel van de GZB is dat deze een verbinding kan maken met de overgangen van het VZG: zowel tussen de horizontale als de verticale inbrengmethode. Bij de verti- cale techniek worden frameachtige elementen verticaal aan elkaar in de grond gedrukt, bij de horizontale techniek wordt een doek horizontaal in een sleuf opgespannen. Tot nu toe kunnen deze twee technieken nog niet direct aan elkaar wor- den gekoppeld.


Grote toepasbaarheid Lange bermen kennen daarnaast een groot grondgebruik en damwanden hebben een nadelige invloed op de grondwater- huishouding. Verwacht wordt dat de twee technieken samen in tachtig procent van de gevallen waar de piping problema- tiek aanwezig is ingezet kunnen worden. Deze grote toepas- baarheid bij zowel hotspots als op lange strekkingen maakt het verschil ten opzichte van andere innovaties.


Ook in een eerste veld-test (proefvak IJkdijk –Oostdijk in 2012) is succesvol aangetoond dat de Grofzandbarrière een dijk ver- sterkt tegen piping. Een factor 1,5 groter verval kon worden gekeerd vergeleken met situatie zonder pipingmaatregel. Bij het proefproject Livedijk Willemspolder (2015-2017) is in een zomerdijk over een lengte van 50 meter een Grofzandbarriè- re aangebracht. Dit was een eerste pilot om de maakbaarheid principieel te verkennen. Deltares, Waterschap Rivierenland, Van den Herik en Inventec waren hierbij betrokken. Naast la- boratoriumproeven zijn ook voor het Verticaal Zanddicht Geo- textiel full-scale testen van de werking van het geotextiel in een proefvak uitgevoerd. In 2012 hebben de Stichting IJkdijk, Deltares, TenCate en Inventec in opdracht van Waterschap Ri- vierenland en Ruimte voor de Rivier op full-scale aangetoond dat het geotextiel een dijk versterkt tegen piping.


Lange termijn In het beheergebied van Waterschap Rivierenland zijn in 2015 een vijftal pilotlocaties aangewezen om de werking van het geotextiel met behulp van monitoring verder te onderzoeken. Dit betrof zowel de lange-termijn-werking van het geotextiel op een locatie met dunne kleilaag/deklaag als op een dikke kleilaag/deklaag waarbij het geotextiel ook dieper in de grond is geplaatst. Op de pilotlocaties zijn monitoringssystemen geïnstalleerd. De komende vijf tot tien jaar zullen de monito- ringsactiviteiten plaatsvinden.


Toekomst De komende jaren worden verschillende activiteiten onderno- men om de technieken verder te brengen in het proces van acceptatie en implementatie. Zo zal Deltares in opdracht van Waterschap Rivierenland een grote reeks schaalproeven in- clusief numerieke analyses uitvoeren, waaronder twee gro- te-schaal proeven in de Deltagoot van Deltares. Wanneer de proeven allemaal positieve resultaten opleveren is het water- schap samen met de POV-Piping van plan om deze methode ook bij de dijkversterking in Gameren toe te passen. Voor het VZG zijn reeds vier van de vijf pilotlocaties ingericht en van monitoring voorzien.


Meer informatie: www.deltares.nl Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 17


PROCENT VAN DE GEVALLEN INGEZET KUNNEN WORDEN.


Onderzoek Zowel de Grofzandbarrière als het Verticaal Zanddicht Geo- textiel zijn beproefd in laboratoriumproeven, proefvakken op de IJkdijk en in pilot projecten. In een 2D laboratoriumproef werd in 2008 door Deltares reeds aangetoond dat een combi- natie van meerdere typen zand met verschillende korrelgroot- tes een toegenomen sterkte heeft tegen piping, dan wanneer slechts één type zand aanwezig is.


VERWACHT WORDT DAT DE TWEE TECHNIEKEN SAMEN IN TACHTIG


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48