This page contains a Flash digital edition of a book.
INMIDDELS IS DE HELE OEVERCONSTRUCTIE OVER DE LENGTE VAN HET NIEUWE STEIGER VERVANGEN


Omzetting naar nieuwe steiger De bouw van het steiger wordt in twee fases uitgevoerd. Tij- dens fase 1 met twee ligplaatsen, heeft LBC nog gebruik kun- nen maken van de bestaande oude steiger. Nadat fase 1 is gereedgekomen in april 2016, is LBC zelf met de bovenbouw gestart. Naar verwachting zal dit in augustus 2017 gereed zijn, waarna het gehele besturings- en leidingensysteem kan wor- den omgezet naar het nieuwe steigergedeelte. Zodra de oude steiger buiten dienst is gesteld en de nieuwe operationeel is, zal De Klerk Waterbouw starten met de tweede helft van de nieuwe steiger.


Monitoringsprogramma “Qua omgevingsfactoren diende door De Klerk Waterbouw te worden geborgd dat de dagelijkse operaties van LBC niet zouden worden gehinderd, wat een grote mate van fl exibiliteit vereiste bij de inzet van het materieel alsook de bouwfase- ring”, aldus Tanis. “Hiernaast was er een groot risico op zet- tingsvloei van de aangrenzende oeverconstructie waardoor de keuze van het heimaterieel zeer bepalend is geweest om dit risico beheersbaar te houden. Verder hadden we nog te ma- ken met de aanwezigheid van transportleidingen op de termi- nal zelf en een zinkerbundel met onder anderen een hoofdwa- terleiding van een drinkwaterbedrijf bij twee dukdalven. Hier is uitvoerig onderzoek verricht naar de juiste aanbrengme- thode. De zettingseisen van deze zinker waren streng. Daar- om is een monitoringsprogramma opgesteld waarbij eerst in een vergelijkbare nabijheid van een andere dukdalf een zinker is gesimuleerd. Deze resultaten gaven vertrouwen voor op- drachtgever en zinkereigenaar om de genoemde dukdalven te plaatsen.”


Slechte draagkrachtige lagen In geotechnische zin waren de funderingspalen onder de stei- ger een grote uitdaging. De positie van de steiger was door de opdrachtgever dusdanig gekozen dat een maximale afmeer- capaciteit was te behalen. De ondergrond waarop de steiger gefundeerd moest worden, bestond hier echter voor een deel


uit slechte draagkrachtige lagen. Daarbij was de drukbelas- ting op de palen erg hoog, zo’n 3000 tot 4000 kN per paal. Daarom is gezocht naar een fundering met een relatief stijf last-zakkingsgedrag. Diverse paalsystemen zijn onderzocht, waarna uiteindelijk is gekozen voor een openstalen buispaal met een betonplug.


Risico op calamiteiten


Medebepalend voor de juiste keuze van het juiste paalsys- teem was het risico op een zettingsvloeiing van het talud. Ta- nis: “Tijdens de bouw is de site van LBC 24 uur en 7 dagen per week in bedrijf. Gevulde tanks naast het talud zouden dan voor een grote calamiteit kunnen zorgen. Hierop is gedegen vervolgonderzoek uitgevoerd en vervolgens is een uitgebreide hei-trilanalyse gemaakt om te komen tot de juiste materieelin- zet.” Volgens planning zullen de werkzaamheden van De Klerk voor deze nieuwe steiger in het tweede kwartaal van 2018 af- gerond zijn.


Meer informatie: www.deklerkbv.nl Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48