This page contains a Flash digital edition of a book.
Incident Management


krijgt nieuwe impuls door verrijkte informatie


Het team van Leo van den Berg ontwikkelt applicaties die in staat zijn inzicht te geven in incidentafhandeling en de impact van incidenten op de verkeersstromen. Hij is van mening dat er op managementniveau meer inzicht moet komen in incidentaf- handeling en verkeersgeleiding om adequaat te kunnen sturen. Tekst:André Doesburg


M


inister Schultz heeft recen- telijk aan de Tweede Kamer laten weten, dat het reistijd-


verlies door fi les op de Nederlandse we- gen in 2021 met 38 procent zal zijn toe- genomen ten opzichte van 2015. “En als we weten dat 25 procent van die files wordt veroorzaakt door incidenten, dan is het dus essentieel dat de afhandeling van incidenten met behulp van informa- tietechnologie verder wordt geoptimali- seerd, om het fi leleed zo goed mogelijk te bestrijden.”


38 Nr.3 - 2017 OTAR


Ondersteuning beslissingen Daarom wordt hard gewerkt aan de ont- wikkeling van systemen die ingezet kun- nen worden om de afhandeling van inci- denten te ondersteunen. “Maar dat niet alleen, ook de beslissingen die geno- men moeten worden om de impact op de doorstroming te minimaliseren wor- den met nieuwe softwaresystemen on- dersteund. We hebben het dan over be- slissingen met landelijke gevolgen voor de doorstroming, die worden genomen vanuit de landelijke verkeerscentrale in


Utrecht.” Maar naast het ondersteunen van deze beslissingen, moet er ook voor worden gezorgd dat alle betrokkenen bij de afhandeling over dezelfde informatie beschikken. “Dat is zeker zo belangrijk om werkelijk invloed te krijgen op de af- handelingstijd van incidenten.”


Andere visie op incidenten Volgens Van den Berg (IT & ITS consultan- cy) moeten we anders tegen incidenten gaan aankijken. “Primair is en blijft natuur- lijk het menselijke aspect. Daar valt ook de veiligheid van de hulpverleners onder. Maar secundair moeten we ook naar de effi cien- cy kijken. Want fi les brengen veel schade toe aan de economie. Om het concreet te maken een voorbeeld van een incident dat op 12 augustus 2016 plaatsvond en waar- van de gegevens uit diverse bronnen zijn samengevoegd (zie kader 1). Het laat zien dat wanneer vitale informatie sneller be- schikbaar zou komen, er mogelijkheden zouden zijn om de afhandelingstijd en de fi lezwaarte positief te beïnvloeden.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48