This page contains a Flash digital edition of a book.
er spelen, ontstaat een goed beeld van waar welke innovatie mogelijk ook een oplossing biedt.”


Grote ambities


Dat de toepassing van nieuwe ideeën zich nu duidelijk aan het versnellen is, stemt Hillen tot grote tevredenheid. “We hebben ze hartstikke nodig, niet alleen om er goede projecten mee te maken, maar ook om de uitvoering te versnellen. Onze ambitie is om de 25 km dijk die wij nu per jaar aanpakken, op te voeren naar 50 km en ook de kosten per kilometer omlaag te brengen van 9 tot 6 à 7 miljoen euro. Innovaties – en dan heb ik het niet alleen over technische, maar ook het mee koppelen van andere functies en nieuwe vormen van samenwerking met de markt – kunnen wezenlijk bijdragen om die am- bities daadwerkelijk te realiseren. Wat dat betreft ben ik ook hoopvol gestemd over de resultaten die de Project Overstijgen- de Verkenningen (POV) te zien zullen ge- ven op het gebied van macrostabiliteit, piping, Waddenzee, Zettingsvloeiing en sinds kort ook voorlanden. Daar zullen mogelijk nieuwe oplossingen uitkomen die op meerdere versterkingsprojecten kunnen worden ingezet. Dat wil niet zeg- gen dat we er daarmee dan zijn. We heb- ben blijvend behoefte aan nieuwe inno- vaties en dagen de markt ook uit om met hun ideeën naar ons toe te komen.”


Enthousiasme groeit “En innovatie is ook leuk”, vervolgt Hil-


len. “Laten we dat ook maar eens noe- men, want je ziet het groeiende en- thousiasme onder de mensen die bij de projecten betrokken zijn. Het is ook echt enthousiasmerend om een bestuurder te horen vertellen waarom een project dat net klaar is zo bijzonder is en je ook de omgeving, de bewoners heel positief ziet reageren. Een heel belangrijk aspect om onze projecten snel te kunnen reali- seren. Maar ook onder de marktpartijen zie ik het enthousiasme groeien.”


Volgens de programmadirecteur is na zoveel jaar van ervaring met HWBP- projecten al een aantal voorbeelden te noemen waarmee heel goed kan worden aangetoond waar innovatie daadwerkelijk tot betere projecten heeft geleid. Hij noemt onder meer de dubbele dijk, onderdeel van een gebiedsontwikkelingsproject in samen- werking met de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest waarbij waterveiligheid wordt gecombineerd met het stimuleren van zilte landbouw. En de aardbevingsbestendige dijk bij Eemshaven-Delfzijl.


Voorbeeldprojecten “Maar zeker ook het project Kinderdijk- Schoonhovenseveer, waar in samen- werking met waterschap Rivierenland zo’n 15 km Lekdijk wordt versterkt. Hierin worden minstens drie belangrij- ke innovaties toegepast, zoals de boor- palenwand, een vernieuwing die door


een marktpartij zelf is ingebracht. Deze techniek is in de plaats gekomen voor de traditionele diepwand en brengt het grote voordeel met zich mee dat op plekken waar weinig ruimte is de dijk gestabiliseerd kan worden. Dit met zeer geringe overlast voor direct omwonen- den. Daarmee hebben wij veel draag- vlak kunnen verwerven. Maar ook het idee om enkele woningen een halve meter op te krikken om ruimte te creëren voor de aanleg van een steun- berm. Die hydraulische constructie is zodanig uitgevoerd dat bij toekomstige dijkversterkingen deze huizen opnieuw met een halve meter omhoog kunnen. Een mooi voorbeeld van hoe wij antici- peren op de mogelijke gevolgen van kli- maatverandering. Hetzelfde geldt voor de klimaatdijk bij Streefkerk. Het was de specifieke wens van de gemeente om het dorp weer met de rivier te verbin- den, maar met een dijkverhoging zou dit juist een tegengesteld effect sorteren. Daarom is gekozen voor een hele brede kering waarop ook huizen, een park en fietspaden kunnen worden aange- legd waarmee het karakter van een gemeente aan de rivier wordt versterkt. Een prachtvoorbeeld van meekoppelen en een project waar iedereen enthousi- ast over is.”


Commitment marktpartijen Hillen is vol lof over hoe Rivierenland dit project van 150 miljoen heeft opgepakt. “Het is goed te zien hoe het waterschap


22 Nr.3 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48