This page contains a Flash digital edition of a book.
noodmaatregelen bedacht, onderzocht en beoordeeld op uit- voerbaarheid, risico’s en doorlooptijd. Van verschillende kan- ten zijn allerlei varianten aangedragen. Gedacht werd aan het afzinken van een groot ponton dat de beschadigde stuwope- ning af kon sluiten, het aanbrengen van een stapel betonnen vloerelementen voor het stroomgat, het plaatsen van stalen schotten of een tijdelijke damwandkering, het bouwen van een zeecontainerdam, enzovoorts. Binnen het expertteam was Boorsma verantwoordelijk voor de constructieve en wa- terbouwkundige beoordeling van deze varianten. Verschillen- de noodherstelmaatregelen vielen af in verband met de tijd die ontwerp en productie zou vergen of de mate waarin het werk aan de stuwfundering zelf gehinderd zou worden. Ook de kans dat niet-gesprongen explosieven uit de Tweede We- reldoorlog in de bodem aanwezig kunnen zijn, had grote in- vloed. Aanvankelijk was de mogelijkheid tot demobilisatie bin- nen 24 uur een hele belangrijke eis. Toen uit onderzoek van Deltares bleek dat de blijvende aanwezigheid van een kering in de noordelijke stuwopening (de stuw kent twee openingen) tijdens hoge afvoeren niet noodzakelijkerwijs problematisch zou zijn, werd deze eis minder van belang. Uiteindelijk is ge- kozen voor tijdelijk herstel van de stuwfunctie door middel van een breuksteendam.


Ontwerp van de breuksteendam Nadat de ontwerpuitgangspunten waren vastgesteld, voerde Boorsma controles uit ten aanzien van stabiliteit van de dam en de benodigde steensorteringen. Daartoe is de waterstro- ming over de dam bij hoge waterstanden onderzocht. De uit- komst van de berekeningen liet zien dat bij bepaalde afvoeren zeer sterke (superkritische) stroming achter en boven de dam zou optreden. Dit bleek ook in maart toen de afvoer op de ri- vier tijdelijk 700 tot 800 m3/s. bedroeg. In het hoogwatersei- zoen kan de afvoer tot wel 2150 m3/s. toenemen (circa eens in de 10 jaar). Voor de bouw van de dam, met hoogte van 5,3 meter, een breedte aan de basis van 30 meter en 61 me- ter lengte, was meer dan 9000 ton breuksteen nodig. Na het opbouwen van de kern met breuksteen 10-60 kg. is een wie- penrooster op geotextiel met waterdichte folie aangebracht. Aan bovenstroomse zijde is deze afgedekt met breuksteen in de sortering 10-60 kg. Op de kruin van de dam en op het be- nedenstroomse talud is in verband met de mogelijkheid van superkritische stroming de zwaardere sortering 300-1000 kg toegepast. Na gereedkomen van de breuksteendam was de bovenstroomse waterstand binnen 48 uur weer op pijl en kon de scheepvaart worden hervat.


Versterking bodembescherming Omdat de noordelijke stuwopening door de dam wordt afge- sloten, stroomt de volledige Maasafvoer door het zuidelijke deel met een verhoogde stroomsnelheid langs oever en bo- dem tot gevolg. Bij afvoeren tussen de 500 en 1000 m3/s kan in de zuidelijke stroomopening schietend water ontstaan. In verband hiermee heeft Boorsma de versterking van het bene- denstroomse stortebed door middel van nieuwe breuksteen en penetratie met colloïdaal beton voor VIVO uitgewerkt. Ook de taluds van de rivierbedding zijn hierin meegenomen.


HERSTEL STUW GRAVE IN HET KORT:


• Aanvaring op: • Scheepvaart hervat op: • Breuksteendam:


• Droogzetkuip: • Proefbelasting steunberen:


29 december 2016 23 januari 2017 5,3 x 30 x 60 m (H x B x L) 9.000 ton 38.000 kg 74.000 kg


HERSTEL STUWGRAVE IN HET KORT:


• Aanvaring op: • Scheepvaart hervat op: • Breuksteendam:


• Droogzetkuip : • Proefbelasting steunberen:


Inzet droogzetkuip Een goed functionerende droogzetkuip is onontbeerlijk om de fundering van de stuw te kunnen inspecteren en herstel- len. Op basis van de originele as-built documenten van de droogzetkuip te Sambeek is een speciaal passend onderstuk voor de stuwvloer te Grave ontworpen. Vanwege de water- standsdrukverschillen over de kuip en de helling in de drem- pel bij Grave is de droogzetkuip verankerd door middel van in de beton geboorde stalen buizen. Deze buizen worden te- vens gebruikt om de vijzelkracht van 74.000 kg. op te nemen. Met deze proefbelasting wordt de constructieve integriteit van de (herstelde) steunberen aangetoond. Door de circa 38 ton zware kuip aan één zijde te voorzien van opblaasbare drijvers met een drijfvermogen van circa 10 ton, werd het zwaartepunt vanuit het midden van de kuip naar de buitenzijde gebracht; hierdoor kon de kuip toch op de rivierbodem worden afgela- ten zonder dat de hijskabels de bovenliggende verkeersbrug zouden raken. Op 6 april 2017 is de kuip op z’n eerste inspec- tie- en herstelpositie geplaatst.


29 december 2016 23 januari 2017 5,3 x 30 x 60 m (H x B x L) 9.000 ton 30.000 kg 74.000 kg


• Aanvaring op: • Scheepvaart hervat op: • Breuksteendam:


• Droogzetkuip: • Proefbelasting steunberen:


https://goo.gl/N01gzS http://www.boorsma-consultants.nl/


Demobilisatie bij hoge afvoer De droogzetkuip kan blijven staan tot een afvoer van circa 1700 m3/s bij een bovenstroomse waterstand van NAP +8,5 m (0,5 m boven de kruin van de dam). Bij verwachte waterpei- len boven dit niveau wordt de kuip verwijderd en de kruin van de dam met één meter verlaagd om voldoende doorstroming te garanderen en de zuidelijke doorstroomopening te ontlas- ten. Op dat moment lopen ook de uiterwaarden nabij de stuw onder water en is er sprake van ‘verhoogde afvoer’.


Meer informatie:


videobeelden: https://goo.gl/N01gzS www.boorsma-consultants.nl


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 25 HERSTEL STUW GRAVE IN HET KORT:


29 december 2016 23 januari 2017 5,3 x 30 x 60 m (H x B x L) 9.000 ton 30.000 kg 74.000 kg


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48