This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is André Bol? André Bol (1963) is ruim 30 jaar werkzaam bij Hoogheemraadschap van


Rijnland.


Op dit moment in de functie van Directeur. Sinds enige jaren is hij belast met de portefeuilles Waterveiligheid (vanaf 2010) en Voldoende water en Schoon water (vanaf 2014). Vanaf 2002 vervulde Bol bij Rijnland de functie Directeur Financiën en later Directeur Middelen. Tot 2002 bekleedde hij diverse andere functies bij het hoogheemraadschap, zoals afdelingsmanager, concerncontroller en financi- eel-economisch adviseur.


Als één van de waterschapsdirecteuren is André Bol verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele HWBP-projecten binnen het beheersgebied van Rijnland. Bol is tevens betrokken bij de voorbereiding van de Dijkwerkersdag die op 23 mei in Utrecht wordt gehouden.


met het oog op de grote vraagstukken die op ons afkomen rond bijvoorbeeld klimaatverandering en verduurzaming, circulaire economie en energietransitie kunnen we als waterschappen, Rijkswa- terstaat, gemeenten en provincies niet meer verder zonder elkaar. De ruimtelij- ke opgave en het aantal projecten wordt alleen maar groter.”


veel projecten uit.” “Niet alleen dijkprojecten, we investeren ook in nieuwe zuiveringsinstallaties en gemalen, voeren grote baggerprojecten uit en leggen grote waterbergingsloca- ties aan. Maar net als bij de andere wa- terbeheerders merken wij dat het steeds moeilijker wordt om daar de juiste men- sen voor bij elkaar te krijgen. En bij bij- na alles wat we doen is samenwerking met andere overheden, maatschappe- lijke organisaties, bewoners en markt- partijen essentieel om onze doelen te bereiken. We kunnen het niet meer al- leen! En we zouden dat ook niet moe- ten willen! Waarom zouden we het suc- ces van de dijkwerkers dan ook niet hier gaan toepassen en gebruik maken van de kweekvijver die het HWBP vormt. Dat netwerken worden opgezet, com- munities van deskundigen die op grote waterprojecten in het hele land kunnen worden ingezet. Waar waterschappen hun beste vakmensen tijdelijk aan uitle- nen die vervolgens met nog meer ken- nis en een schat aan ervaring ook bin-


8 Nr.3 - 2017 OTAR


nen het eigen waterschap extra benut kunnen worden. Het zou toch zonde zijn als een Rijnlander alleen voor Rijnland werkt, terwijl hij of zij met die specifi eke kennis en ervaring bij de buren enorm waardevol kan zijn? En andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde: ik kijk met bewondering naar projecten van ande- re waterbeheerders, waarbij ik geweldig zou vinden als die kennis en ervaring weer bij Rijnlandse projecten kan wor- den benut.”


U denkt ook aan community- vorming voor andersoortige projecten?


“Ja, ik denk dat deze aanpak zich uit- eindelijk ook leent voor grote projecten binnen de ruimtelijke ordening. Er is ook een harde noodzaak. We zijn als over- heden en maatschappelijke organisa- ties allemaal op onze eigen wijze actief met grote projecten binnen het publieke domein van de ruimtelijke ordening en het vraagt steeds meer moeite om al die projecten uitgevoerd te krijgen. Zeker


“Kennis wordt steeds schaarser, kijk al- leen maar naar de enorme hoeveelheid vakkundigen die de komende jaren met pensioen gaan. En de nieuwe aanwas van jong talent is in sommige vakgebie- den gewoonweg te klein. Dus we zul- len ook meer moeten investeren in on- derwijs, stage-opdrachten, trainees en opleidingen om meer nieuw talent voor onze mooie en uitdagende projecten te werven. Er blijft een te kleine vijver over waar we allemaal in zitten te vissen en omdat de vraag naar kennis alleen maar groter wordt, dreigen we steeds meer elkaars concurrenten te worden.Dat doet de publieke zaak geen goed.”


Maar wat komt er allemaal bij kijken om deze veranderingen mogelijk te maken?


“De verandering zal stap voor stap moeten worden doorgevoerd en in ie- der geval niet gericht moeten zijn op allerlei structuurdiscussies en de vor- ming van weer een nieuwe publieke in- stantie. Want voor dat je het weet, heb je dan een gebouw, een groep mana-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48