This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Bouwbeveiliging noodzakelijk voor goed bouwproces’


Iedere ondernemer is huiverig om kosten te maken die niet direct effect hebben op een stijging van de omzet en winst. “Maar”, zo stelt David Loonen van BetaGuard, “inmid- dels is duidelijk bewezen dat het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen, leidt tot een enorme beperking van diefstal. En ei- genlijk nog veel belangrijker, het zorgt er- voor dat bouwwerkzaamheden ongehinderd en zonder ergerlijke vertragingen kunnen worden uitgevoerd.”


D


e laatste 30 jaar zijn de ontwikkelingen in de bevei- ligingsmarkt zeer snel gegaan. Zo is bewakings- en beveiligingspersoneel steeds meer vervangen door nieuwe technische ontwikkelingen. Werd aanvankelijk elek- tronisch beveiligen alleen toegepast bij objecten met hoge risico´s zoals banken, later werden ook bedrijfsgebouwen, winkels en woningen steeds vaker van elektronische bevei- ligingsapparatuur voorzien. De laatste 15 jaar ontkomen ook bouwterreinen niet meer aan extra maatregelen om inbraak, diefstal en vandalisme tegen te gaan.


Zinnige maatregelen Volgens Loonen denken veel mensen vooral aan camera’s, maar komt er bij goede bouwplaatsbeveiliging veel meer kij- ken. “Zeg beveiliging en men roept camera´s. Nou kan iede- re installateur camera´s leveren en ophangen, maar dat is wel wat anders dan het maken van een beveiligingsplan, het in- zetten van de juiste apparatuur, het waarborgen van service en het structureel aanpassen van de systemen door de dyna- mische wisselende omstandigheden op een bouwplaats als gevolg van de elkaar opvolgende bouwfasen.”


44 Nr.6 - 2015 OTAR


Certifi cering


Loonen stelt dat de installateur aan strenge eisen moet vol- doen om te worden erkend. “Deze eisen worden met regel- maat bij de aangesloten bedrijven getoetst om te waarborgen dat altijd aan de noodzakelijke beveiligingseisen wordt vol- daan. Het procescertifi caat bouwplaatsbeveiliging schrijft de gewenste beveiligingsklasse voor maar niet met welk fysiek systeem moet worden gewerkt.” Wat de beste keus is, ver- schilt volgens Loonen per situatie. “Zowel camerasystemen als de moderne geverifi eerde detectiesystemen kunnen wor- den ingezet om aan de eisen te voldoen. Ook een combinatie van deze systemen behoort tot de mogelijkheden.” Zowel ca- mera- als detectiesystemen hebben volgens hem voor- en na- delen. “Het grootste nadeel van camerasystemen is dat deze bij slechte weersomstandigheden of stroomuitval niet functi- oneren. In de regel kan worden gesteld dat met een detectie- systeem een groter gedeelte van de bouwplaats kan worden beveiligd, tegen lagere kosten. Een bijkomend voordeel is de fl exibele aanpassingsmogelijkheden per bouwfase.”


Toegangscontrole Volgens Loonen gaat beveiliging van bouwterreinen tegen- woordig veel verder dan het plaatsen van een beveiligings- systeem. “Door toenemende eisen op het gebied van veilig- heid en aanwezigheidsregistratie is het belangrijk te weten wie er op de bouwplaats is. Hierbij is het goed om zaken te doen met een bedrijf dat alle disciplines beheerst, zoals in- braak- en branddetectiesystemen, camerasystemen, toe- gangscontrolesystemen, online aanmeld portals met urenre- gistratie of een ontruimingsalarm voor het waarschuwen van medewerkers bij calamiteiten.”


Meer informatie: www.betaguard.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56