This page contains a Flash digital edition of a book.
Scan voor meer informatie.


VolkerRail de motto’s ‘in één keer goed’ en ‘iedereen elke dag weer gezond naar huis’. De invloeden van lassen en gutsen, op vooral de luchtkwaliteit, moeten worden geminimaliseerd en de aantoonbaarheid en traceerbaarheid binnen het uitvoe- ringsproces moeten worden geborgd.”


Veiligheid nummer 1 Mak vertelt dat om alle medewerkers een veilige werkplek te kunnen garanderen, VolkerRail samen met deskundigen heeft gezocht naar middelen om vooral de luchtkwaliteit op en rond de werklocatie te kunnen beheersen. “VolkerRail is erin ge- slaagd om ook op de kritieke locaties de luchtkwaliteit zo- danig te beheersen, dat aan alle medewerkers een veilige werkplek geboden kon worden. Vooral op de locatie onder de brug, waar door middel van het plaatsen van een werkvloer een werkruimte was gecreëerd waar tientallen vakmensen tro- greparaties aan het uitvoeren waren, is met veel aandacht ge- zocht naar passende oplossingen.”


Minder fysieke belasting Deze oplossing werd gevonden in de ontwikkeling van een las-/snijrobot. Medio 2014 is gestart met het ontwikkelen er- van. Door de inzet van een robot wordt de fysieke belasting van de werkzaamheden verminderd en de reproduceerbaar- heid vergroot, stelt Mak. “De las-/snijrobot verlicht de werk- zaamheden, die nodig zijn om dekplaatinzetstukken te plaat- sen, en stabiliseert de kwaliteit van het eindresultaat. De robot kan gaten voor inzetstukken uitsnijden en krammen op een rij- dek lassen. De kwaliteit van het werk van de robot is minder afhankelijk van menselijke en omgevingsinvloeden. De fysieke belasting van de medewerkers is significant verminderd en de productiesnelheid is hoger.”


Naast het voorbereiden van de dekplaatreparatie is de robot ook ingezet op het lassen van de geleiderailvoetplaten. Repe- terende werkzaamheden en werken in ongemakkelijke werk- houding, kan de robot moeiteloos overnemen, volgens Mak. “En dat vermindert de fysieke belasting aanzienlijk.”


Borgen aantoonbaarheid De controlepunten die nodig waren om de uitvoeringsproces-


30 Nr.6 - 2015 OTAR


sen aantoonbaar te borgen, zijn opgenomen in een door Vol- kerRail speciaal ontwikkeld digitaal systeem, DAT (Digitaal Aantonen en Traceren). Omdat VolkerRail vanuit haar activi- teiten in de railinfra brede ervaring heeft met monitoring en aantoonbaarheid, was de basis voor een dergelijk systeem in huis aanwezig bij de onderneming Inspectations, onderdeel van VolkerRail.


Het systeem volgt het proces, borgt de traceerbaarheid en maakt controle/aantoonbaarheidspunten inclusief achterlig- gende informatie beschikbaar. Mak: “Het systeem zorgt er- voor dat direct ingegrepen kan worden bij een procesafwij- king en dat wijzigingen direct doorgevoerd kunnen worden. Hiermee wordt bereikt dat er direct inzicht is in de voortgang van het werk en de resultaten van controlepunten direct zicht- baar zijn.


Borgen van kwaliteit Mak legt uit dat het DAT-systeem het projectteam helpt met het borgen van de kwaliteit. “Omdat binnen eenzelfde pro- ces op hetzelfde moment op dezelfde parameters door men- sen met dezelfde achtergrond/bevoegdheid gecontroleerd wordt, wordt de reproduceerbaarheid van de kwaliteit ver- groot. Vanuit de overtuiging dat een veilige werkplek borgen, het aantoonbaar voldoen aan de klantvraag en verspillingen voorkomen een verplichting is, zijn de DAT en de robot door VolkerRail ontwikkeld. Hiermee wordt bereikt dat er een repro- duceerbare kwaliteit ontstaat, de kans op fouten wordt ver- kleind, aantoonbaar aan de processen wordt voldaan en de herkomst en verwerkingslocatie van componenten traceer- baar is gemaakt.”


Een volgende stap is volgens Mak dat opdrachtgevers LIVE mee kunnen kijken. “Zowel in de voortgang van de robot als in ons DAT-systeem!”


Meer informatie:


www.volkerinfra.nl/nl/projecten/detail/renovatie-galecopperbrug Meer informatie over het DAT-systeem: www.inspectation.nl/ nl/producten1/meet-en-inspectietechnologie/digitaal-inspec- teren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56