This page contains a Flash digital edition of a book.
Invulling


grondwaterzorgplicht Hoe ver moet je gaan als gemeente?


Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarsen na vervanging van het ‘lekke’ riool sprake is van grondwateroverlast. De oor- zaak van de overlast is onbekend. Om invul- ling te geven aan de grondwaterzorgplicht wordt een maatregel op openbaar terrein uitgewerkt, waarbij particulieren in de gele- genheid worden gesteld om grondwater van hun eigen terrein aan te bieden. Deze maat- regel blijkt uitvoeringstechnisch niet haal- baar, waarna de gemeente besluit drainage op particulier terrein aan te brengen. Voor gemeentes ligt de grens voor het uitvoeren van maatregelen bij de erfgrens. In dit artikel worden het proces en de afwegingen van de gemeente beschreven om uiteindelijk maat- regelen op particulier terrein uit te voeren.


Tekst: ing. Marc Bruins Slot (projectleider bij gemeente Stichtse Vecht) en ing. Mark de Kwaadsteniet (adviseur Hydrologie bij Fugro GeoServices B.V.)


24 Nr.6 - 2015 OTAR I


n 2012 heeft de reconstructie van de Stationsweg plaats- gevonden. Het oude gemengde riool in het trottoir is vol- geschuimd en midden onder de rijweg is een nieuw ge-


scheiden riool aangelegd. Met de aanleg van het gescheiden stelsel is de straat klaar voor de toekomst. Het project lijkt af- gerond, maar dan komen de eerste klachten van waterover- last binnen van bewoners langs de Stationsstraat. De klach- ten betreffen voornamelijk wateroverlast in de kruipruimten. Met het ontvangen van klachten staat het ‘afgeronde’ project voor de gemeente weer op de agenda. Er volgt een periode van aanvullende onderzoeken naar de oorzaak en de oplos- sing van de wateroverlast. Voor de gemeente gaat dit gepaard met overleggen en bewonersbijeenkomsten. De nasleep van dit project heeft uiteindelijk een doorlooptijd van ruim twee jaar.


Onderzoek naar wateroverlast De gemeente start het onderzoek naar de wateroverlast door het laten controleren van de huisaansluitleidingen op het nieu- we riool en de waterdichtheid van de waterleiding. Dit le- vert geen verklaring op voor de gemelde wateroverlast. Door Fugro wordt een onderzoek uitgevoerd naar de grondwater- overlast, waarbij zowel op openbaar als op particulier terrein handboringen en peilbuizen worden geplaatst ter verkenning van de ondiepe bodemopbouw. Tussen september en okto- ber 2013 worden met dataloggers grondwaterstanden geme- ten met een meetinterval van een keer per dag.


Beleid van de gemeente


In het rioleringsplan van de gemeente is grondwateroverlast als volgt gedefi nieerd: “De minimale ontwateringsdiepte is 70 cm beneden maaiveld en mag niet meer dan 2 weken per jaar worden overschreden, mits het oppervlaktewaterpeil dit toe laat.” Als een beheerspeil van het oppervlaktewater minder is dan 70 cm beneden maaiveld, is het niet reëel om een ontwa- tering van 70 cm te verlangen. Uit de meetresultaten blijkt dat de grondwaterstand sterk reageert op neerslag, waarbij deze kan oplopen tot 10 à 30 cm beneden maaiveld. Binnen de meetperiode wordt de minimale ontwatering van 70 cm lan-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56